Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eliminació temporal de música i sorolls a favor de l'autisme

Moció per a l'eliminació temporal de música i sorolls en les atraccions de la fira que s'instal·la durant la Festa Major de Ripollet, per a facilitar la participació de persones amb trastorn de l'espectre autista, (presentada pel grup municipal ERC-ARA-AM).

Atès que el trastorn de l'espectre autista és un trastorn neurobiològic del desenvolupament, que ja es manifesta durant els tres primers anys de vida, i que perdurarà al llarg de tot el cicle vital.

Atès que les persones que pateixen autisme són especialment sensibles als estímuls sensorials, especialment a sorolls com ara timbres, botzines, sirenes o música a gran volum, que són habitualment utilitzats en les atraccions de fira.

Atès que quan una persona amb trastorn de l'espectre autista es troba en un espai en el qual es donen situacions de forts sorolls, com els que es produeixen durant les fires d'atraccions, pot entrar en pànic.

Atès que la possibilitat que una persona afectada per trastorn de l'espectre autista pugui entrar en pànic, provoca que moltes famílies estiguin extremadament difícil gaudir de la Festa Major de Ripollet, i, especialment complicat, estar present a les fires d'atraccions.

Per la qual cosa, sol·licitem que les atraccions que s'instal·laran a la Festa Major de Ripollet, almenys durant un dia, prescindeixin durant unes determinades hores de música i tot tipus de sirenes i botzines, perquè totes les persones amb Asperger i Trastorn de l'espectre autista, puguin gaudir de les festes i sentin que la fira de Ripollet també és per a ells.

Atès que hem d'entendre que l'extrema sensibilitat que pateixen la majoria de les persones amb Asperger o TEA, té una base orgànica i que no és una cosa que ells puguin triar.

Per la qual cosa entenem que aquesta mesura no implica cap molèstia per a la resta de les persones, ja que el que es pretén amb ella no és un silenci absolut, sinó que durant aquestes hores es prescindeixi de sorolls que són perfectament evitables.

Atès que tenim com a referents altres municipis que ja han posat en pràctica aquesta iniciativa inclusiva per als nens i nenes amb Trastorn de l'espectre autista.

Vist que la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament Europeu el 9 de maig de 1996, en el seu punt XII recull "Les persones amb autisme han de tenir ple dret a l'accés a la cultura, a les distraccions, al lleure, a les activitats esportives i de poder gaudir-plenament ". En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents:

- Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 de atenció de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les societats afectades pels trastorns l'espectre autista, els trastorns del desenvolupament i les discapacitats connexes. - Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents:

ACORDS

PRIMER: Instar al govern que almenys durant un dia i per unes hores, la fira d'atraccions prescindeixi de música i sons com els anteriorment exposats, perquè totes les persones de Ripollet puguin gaudir per igual de les seves festes i fires.

SEGON: Notificar aquesta mesura al Gremi de Firaires de Barcelona, a l'Associació Cultural d'Atraccions de Fires de Catalunya i a la Federació Catalana de l'Autisme com també a la Comissió de Festa Major de Ripollet.

TERCER: Publicar en tots els mitjans locals per donar-la a conèixer a  les persones més interessades.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els membres de la Corporació.