Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obligació del compliment de les mocions i la seva publicació

Moció per l’obligació del compliment de les mocions i la seva publicació als canals de comunicació de l’Administració, (presentada pel grup municipal ERC-ARA-AM i amb transacció, amb el grup de Ara Decidim Ripollet, del punt sisè).

Moltes de les mocions que s’aproven en el ple d’aquest Ajuntament acaben en un calaix, en el no-res. Donat que el ple municipal és l'òrgan més representatiu i que té més legitimitat a Ripollet i els seus acords són un gran reflex del que vol el poble, demanem més transparència tant amb la resta de forces polítiques com, sobretot, amb la ciutadania.

Les veïnes i veïns de la nostra ciutat tenen el dret de consultar els documents de les mocions aprovades pel ple, així com comprovar-ne el seu estat d’execució. Tot sigui dit, no és el primer cop que es presenta una moció d’aquest caire. El 2016, un partit polític ja va presentar-la, però mai es van arribar a materialitzar els punts que recollien dita moció. Fruit d’això, creiem convenient tornar a presentar-la. És l’eina que tenim per assegurar a la ciutadania que es complirà amb allò aprovat al ple i informar a la ciutadania de l’estat de compliment de les mocions.

A més, considerem que per tal de dur a terme correctament la seva funció pública, els grups polítics amb representació municipal han de poder tenir informació sobre l’execució de les mocions aprovades.

És, en definitiva, un exercici de transparència: donar el dret a la ciutadania a consultar els documents de les mocions aprovades pel ple.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents:

ACORDS 

PRIMER. Compliment de la totalitat de les mocions aprovades al ple municipal.

SEGON. Compliment de les mateixes dins del termini establert pel text aprovat en aquelles mocions on s’especifiqui.

TERCER. Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de totes les mocions aprovades. Les mocions hauran de ser publicades a la pàgina web de manera clara i accessible per a la ciutadania. 

QUART. Informar de l’aprovació de les mocions per tots els mitjans de comunicació pertinents (xarxes socials i butlletins informatius) de l’administració.

CINQUÈ. Publicar juntament amb cadascuna de les mocions aprovades, l’estat real del seu compliment.

SISÈ. Redacció d'un informe anual coincidint amb l'informe de seguiment del PAM per part del govern municipal que sigui facililitat als grups municipals on es detalli el grau d’execució de cada moció, justificant en cada cas el procés seguit pel seu compliment o els motius que han impedit la seva execució.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els membres de la Corporació.