Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25N, Ripollet lliure de violència masclista

Moció en motiu del 25N 2019, per declarar Ripollet municipi lliure de violència masclista vers les dones (presentada pel grup municipal PSC-CP i consensuada, de manera unànime, amb tots els grups municipals).

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les dones. És un dia per reflexionar sobre la cultura i els valors intrínsecament masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat, i, sobretot, per reivindicar solucions i implicació de totes les institucions polítiques i socials per lluitar contra la vulneració dels drets humans a nivell global.

L’Observatori del Consell Comarcal va publicar, la setmana passada, dins del context del 25N, un recull de dades estadístiques judicials relacionades amb la violència de gènere en la comarca. L’informe assenyala que l’any 2018 es va tancar amb 2.027 denúncies presentades per violència de gènere, que suposa un creixement del 8,3%. Aproximadament 5 denúncies diàries, la xifra més elevada des del 2011. A més, el SIAD de la comarca va atendre 1.590 dones en situació de violència masclista, 278 més que l’any anterior.

Totes aquestes dades ens diuen que la violència vers les dones, lluny de reduir-se, any rere any persisteix i es manifesta de moltes formes. La física és només la punta de l’iceberg: n’hi ha d’altres que són molt més subtils i, hem de saber reconèixer-les com la psicològica, la sexual o l’econòmica.

Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament, els feminicidis, ja siguin a casa, al carrer, a l’escola, a la feina, a internet, a les institucions, o en grups religiosos, socials, polítics, no són fets aïllats sinó que responen a un mandat patriarcal basat en les desiguals relacions de poder existents. Els violadors, assetjadors, agressors i assassins són homes, independentment del seu origen, procedència, edat, classe social, nivell acadèmic o de quina sigui la seva relació amb les dones. Les arrels de la violència masclista cal buscar-les i analitzar-les des de la perspectiva del poder d’apropiació del cos i les vides de les dones, lesbianes i trans per part dels homes, en tant que conquesta i forma de dominació.

La violència vers les dones, però, no només és violència masclista. És una violència racista, feixista, classista i d’Estat. És fruit d’una societat patriarcal que té por a perdre l’statu quo i que usa totes les eines que té al seu abast per continuar situant la dona en una posició d’inferioritat: manca de recursos, per tal de construir circuits d’abordatge integral de la violències i de formació dels professionals; persistent biaix patriarcal de la justícia... Un sistema que ha deixat entrar el feixisme a les institucions: tenim partits governant o donant suport a governs i imposant la seva agenda, que neguen fins i tot que aquesta violència existeixi, tot i que les dades demostren que és la primera causa de mort prematura entre les dones. Perquè el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. Cal abordar-lo mitjançant polítiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret, i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere. És necessari sumar esforços, generar dinàmiques de treball cooperatiu i crear consciència col·lectiva sobre aquesta problemàtica. A més, cal exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.

Atès que l'article 41.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que "les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori".

Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista estableix a l'article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de violència masclista que "comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu".

Atès que els drets de les dones a viure en llibertat, sense violència i amb dignitat són drets humans bàsics recollits a la Declaració dels Drets Humans i afecta al 51% de la població de Catalunya que no pot fer efectiu el seu dret a viure lliurement i sense violència per un sistema de valors on impera el pensament heteropatriarcal.

Per tot això, els grups sota signants proposen al Ple de l'Ajuntament de Ripollet l’adopció dels següents:

ACORDS

  1. Fer públic i explicitar el compromís per un Ripollet lliure de qualsevol tipus de violència contra les dones, tot condemnant els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes.
  1. Expressem la nostra solidaritat i suport a les dones que, en aquests moments, lluiten per la defensa dels seus drets i el dels seus pobles , per una vida digna viscuda a Rojava, a l’Equador, a Xile, al Líban, a Haití, a Algèria, a Palestina al Congo, al Sàhara, a l’Afganistan,..
  1. Instar al Govern de la Generalitat a què compleixi els acords del Pacte Català contra la violència de gènere, votats al Parlament, així com al Govern Estatal a continuar impulsant les mesures recollides en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a l’àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social; i a les organitzacions i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.
  1. Impulsar accions de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg, lliure de tota violència masclista i que fomentin l’apoderament de les dones.
  1. Conjuntament amb les entitats que organitzen actes festius, donar a conèixer el Protocol contra Violència masclista i LGTBIfòbica del que disposem al nostre municipi i a traves dels mitjans de comunicació i en el Punt Lila. En aquest Punt Lila es disposarà d’informació i representarà un lloc segur per a qualsevol persona que es senti agredida per qüestions de gènere. De la mateixa manera es farà difusió d’aquest protocol en tots els espais d’oci del municipi. A més, no es contractaran, en festes ni celebracions municipals, grups o espectacles que difonguin continguts masclistes o violents.
  1. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere de les professionals que intervenen en els circuits de violència masclista.
  1. Revisar i actualitzar el Protocol d’Atenció a les dones en situació de violència. El Protocol té un instrument que permet a les dones en situació de violència, o en risc de trobar-s’hi, una atenció integral i àgil i permet desenvolupar accions de prevenció d’aquestes situacions.

- Definir les bases, les mecanismes d’actuació i els circuits tècnics per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista o risc de viure’n.

- Unificar criteris de les institucions i els àmbits implicats en l’atenció a les dones per tal d’actuar d’una manera conjunta i coordinada, respectant en tot moment les decisions de les dones i la seva autonomia.

  1. Desenvolupar i impulsar un Acord Popular per un Ripollet lliure de violència contra les Dones. Aquest Acord servirà com a estratègia de col·laboració amb la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt per fer front a la violència masclista de manera eficaç i sota el principi de coresponsabilitat. S’impulsarà l’eradicació de qualsevol forma de violència contra les dones, per mitjà de l’adhesió a l’Acord Popular d’empreses, institucions, associacions i persones a títol individual. Aquest Acord implicarà:

- L’Ajuntament posarà a l’abast de les entitats adherides activitats de sensibilització i prevenció, com ara tallers i xerrades de reflexió (perspectiva de gènere, violència,..)

- Les organitzacions i entitats adherides desenvoluparan actuacions pròpies, per fer palesa la seva adhesió a l’Acord.

- L’Acord es ratificarà cada any, en el Ple de Novembre, enmarcat en els actes del 25N.

  1. I, per últim, s’informarà de tots aquests acords a la Federació de Municipis, l’Associació de Municipis de Catalunya, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els membres de la Corporació.