Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Baixa de gual

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa  de l'autorització d'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Informació

La baixa comporta:
1) La supressió del gual i la restitució de la vorera amb les mateixes característiques que la vorera adjacent.En cap cas es procedirà a donar de baixa un gual si prèviament no s'ha acomplert aquest requisit. 
2) La sol·licitud de llicència d’obres per restitució de la vorera.
3) El lliurament de la placa de gual a l’OAC.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona jurídica o física major d'edat,  en condició de titular del gual, o persona representant.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Quin cost té? / Mitjans de pagament

La tramitació de la baixa és un tràmit gratuït. No obstant s’han de tenir en compte els següents supòsits:

En cas que s’hagi de tramitar la llicència d’obres per la restitució de la vorera s’aplicarà la taxa d’acord amb l’Ordenança Fiscal nº 21, ICIO (impost construccions instal·lacions i obres), regulat a l’Ordenança Fiscal nº 5. 

En cas que s’hagi de fer ocupació de la via púbica per col·locació de contenidors o sacs de runa, s’aplicarà la taxa regulada a l’Ordenança Fiscal nº 6.

 On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

               OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
               C/Balmes núm.4
               08291-RIPOLLET
               HORARI d’atenció ciutadana:
               De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
               Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
      a) L'Administració General de l'Estat.
      b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
      c) Les entitats que integren l'Administració local.
      d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris pel procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1)  Instància (model: VP_ins_002_V01)
2) Justificant de pagament de l’Ordenança Fiscal vigent

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

El període màxim per resoldre la sol·licitud és de 2 mesos amb caràcter general.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

IMPORTANT:

És imprescindible tornar la placa de gual a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Fins a la seva devolució no s’informarà favorablement a la sol·licitud de baixa de gual, considerant-se fins aleshores que la situació d’alta és vigent a tots els efectes.