Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Divisió quota tributaria de l'IBI

Aquest tràmit permet sol·licitar la divisió de la quota tributaria quan un immoble pertanyi a dos o mes titulars.

Unitat gestora ORGT
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició, que siguin titulars de drets sobre béns immobles rústics i urbans o els seus representants.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any sempre sota el requisit de que la liquidació no hagi adquirit fermesa. Si el tràmit es realitza fora del període de pagament, la sol·licitud s’aplicarà durant l’exercici següent. 

Quin cost té? / Mitjans de pagament

El tràmit és gratuït.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Seu electrònica mitjançant certificat digital: https://orgtn.diba.cat/ca/TributsMultes/IBI/ibi

 • Presencial:
Cita prèvia a través de l’Organisme de Gestió Tributària:
               Rambla Sant Jordi, 75
               Horari d’atenció al públic: de 8:30 a 14:00
               Telf. 934729173
               Mòbil 674797507
               Correu-e: orgt.ripollet@diba.cat
 
 • Als registres electrònics generals de:
         a) L'Administració General de l'Estat.
         b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
         c) Les entitats que integren l'Administració local.
         d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. 

Documentació

1) Instància https://orgtn.diba.cat/ca/home/seltramit

2)   Si es sol·licita en nom propi:

     - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
     - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:  

- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)  

- Document acreditatiu d'identitat del representant.   

- Autorització degudament emplenada o poders de representació.  

4) Els documents públics acreditatius de la proporció en que cadascú participa en el domini o dret de l’immoble.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Resolució Tràmit

Consulteu amb l’Oficina de Gestió Tributària

Observacions

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes líquides d’import inferior a 10 euros.

No es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 

La sol·licitud de divisió quedarà incorporada al padró pels successius exercicis, procedint-se a realitzar la divisió de la quota cada any, fins que l’interessat no sol·liciti el contrari.