Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució d'un ingrés d'un tribut municipal, sancions i preus públics pagats indegudament.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada titular del rebut o el seu representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any, una vegada aplicat el pagament i fins a un termini de 4 anys des del moment en que es va aplicar el pagament.

Quin cost té? / Mitjans de pagament.

Gratuït

On es demana?

 • Per seu electrònica
 • Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

  Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 • Presencial  amb Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat
 •       OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
        C/Balmes núm.4
        08291-RIPOLLET
        HORARI d’atenció ciutadana:
        De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
        Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
   
 • Als registres electrònics generals de:
       a) L'Administració General de l'Estat.
       b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
       c) Les entitats que integren l'Administració local.
       d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 • - A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
  - A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  - A les oficines d'assistència en matèria de registres.
  - En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació

1) Instància genèrica.

2) Si es sol·licita en nom propi :

      - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.     
      - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

    Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).

- Document acreditatiu d'identitat del representant.

- Autorització degudament emplenada o poders de representació.

3) Comprovant del pagament ingressat indegudament

4) Certificat del núm. de compte bancari a nom de l'interessat (expedit per l'entitat bancària).

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolució Tràmit

El tràmit es resoldrà en un període de 6 mesos, segons l'article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini a comptar d'un més a comptar des de l'endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Lllei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s'ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquella notificació, d'acord amb l'article 25 de la Llei 26/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

- Si s'ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el dit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta;

- Si no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificiació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.  

Silenci administratiu

Negatiu.

Observacions

Amb la devolució d'ingressos indeguts, l'Administració tributària abonarà l'interès de demora sense necessitat que l'obligat tributari ho sol·liciti. A aquests efectes, l'interès de demora es meritarà des de la data en que és realitzat l'ingrés indegut fins a la data en que s'ordeni el pagament de la devolució. Les dilatacions al procediment per causa imputable a l'interessat no es tindran en compte a efectes del còmput del període a que s'ha fet menció anteriorment.  

Són ingressos deguts els efectuats com a consequència d'aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre. Sense perjudici del mencionat anteriorment, quan el valor cadastral s'anul·li per un procediment de rectificació d'errades materials, es retornarà l'import principal incrementat amb els corresponents interessos de demora.

El procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància de l'interessat en els següents supòsits:

a. Quan s'hagi produït una duplicitat al pagament de deutes tributaris o sancionadors.

b. Quan la quantitat pagada hagi sigut superior a l'import a ingressar resultatnt d'un acte administratiu o d'autoliquidació.

c. Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.

d. Quan així ho estableixi la normativa tributària.