Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació fiscal sobre l'impost de l'IBI per empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliàri

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació del 50% del pagament de l’impost de bens immobles acollint-se a la bonificació fiscal quan els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses són d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els bens del seu immobilitzat.

Unitat gestora ORGT

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones físiques que compleixin els requisits expressats en la descripció o els seus representants.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any sempre sota el requisit de que la liquidació no hagi adquirit fermesa.

Quin cost té? / Mitjans de pagament
Tràmit gratuït, no té cost.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Seu electrònica mitjançant certificat digital. https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IBI/ibi

 • Presencial 
          Cita prèvia a través de l’Organisme de Gestió Tributària Presencial 
          Rambla Sant Jordi, 75
          Horari d’atenció al públic: de 8:30 a 14:00
          Telf. 934729173
          Mòbil 674797507
          Correu-e: orgt.ripollet@diba.cat
 
 • Als registres electrònics generals de:
    a) L'Administració General de l'Estat.
    b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
    c) Les entitats que integren l'Administració local.
    d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). 
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació

1) Instància https://orgtn.diba.cat/ca/home/seltramit

2) Si es sol·licita en nom propi:
    - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
    - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:
- Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
- Document acreditatiu d'identitat del representant.
- Autorització degudament emplenada o poders de representació.
 

4) Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-la, acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.

f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Consulteu amb l’Oficina de Gestió Tributària.

Observacions

El termini d’aplicació de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes impositius.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Ripollet.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.