Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació fiscal de l'impost de bens immobles per familia nombrosa

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació del pagament de l’impost de bens immobles de la quota íntegra en funció dels fills, el valor cadastral del immoble i la renda, acollint-se a les bonificacions fiscals aplicats als titulars que compleixin el requisit de família nombrosa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones físiques que compleixin els requisits expressats en la descripció o els seus representants.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any sempre sota el requisit de que la liquidació no hagi adquirit fermesa.

Quin cost té? / Mitjans de pagament
Tràmit gratuït, no té cost.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Seu electrònica mitjançant certificat digital. https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IBI/ibi

 • Presencial:

             Rambla Sant Jordi, 75
             Horari d’atenció al públic: de 8:30 a 14:00
             Telf. 934729173           
             Mòbil 674797507
            Correu-e: orgt.ripollet@diba.cat
 
 • Als registres electrònics generals de:
       a) L'Administració General de l'Estat.
       b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
       c) Les entitats que integren l'Administració local.
       d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
   
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Documentació

1) Instància https://orgt.diba.cat/ca/home/seltramit

2) Si es sol·licita en nom propi:

     - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat. 

     - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)

- Document acreditatiu d'identitat del representant. 

- Documentació acreditativa de l’atorgament de la qualificació definitiva de la protecció oficial.

4) Serà necessària l’aportació de:

- Títol vigent de família nombrosa, expedit pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

- Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del sol·licitant així com de la resta de membres, presentada a l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud de la bonificació o certificació de l’Agència Tributària en el cas de no estar obligats a presentar-la. No caldrà aportar la darrera declaració de l’IRPF dels membres de la família nombrosa o en el seu cas el certificat acreditatiu emès per l’Agència Tributària, quan l’administració gestora de l’impost pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment dels membres de la família nombrosa perquè es realitzi l’esmentada consulta.

- En el cas  de no presentar declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Ajuntament sol·licitarà a l’Administració d’Hisenda certificació de no tributar per l’indicat concepte. A aquests efectes els peticionaris autoritzaran, en el moment de presentar la sol·licitud, a l’Ajuntament o ens delegat per a gestionar aquest impost, per a demanar a l’AEAT aquesta informació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Consulteu amb l’Oficina de Gestió Tributària

Observacions

Quadre de bonificacions depenent del número de fills/ valor cadastral:

Núm. de fills  Valor Cadastral màxim  Percentatge de bonificació
Fins a 3               60.000€                      20 per cent
4                         80.000€                      30 per cent
5 ó més              100.000€                     50 per cent

- Per al càlcul de la renda es prendrà com a base la suma d’ingressos dels membres que constin en el carnet de família nombrosa que no superin el valor que representa la suma dels següents valors : 1’5 SMI + 30% d’aquest valor per cada membre que hi figuri en el repetit carnet de família nombrosa, fins a un màxim de 150%.

Condicions que s’ha de complir per gaudir d’aquesta bonificació:

- Ser l’habitatge habitual de la família, entès aquest com aquell que figura com a domicili habitual del subjecte passiu s’entén per habitatge habitual aquell que figura com domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

- No haurà de constar com a titular de cap altre immoble en aquest o en altre municipi, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, excepte per dues places d’aparcament i/o un traster. Als efectes d’aquesta bonificació únicament es tindrà en compte el valor cadastral de l’habitatge.

- Les bonificacions atorgades es perllongaran en el mateix període que sigui vigent el carnet de família nombrosa i es mantinguin els condicionats establerts en aquesta Ordenança. Els interessats hauran d’acreditar cada any el requisit de renda, per la qual cosa la concessió de la bonificació queda condicionada a l’aportació, cada any, de la última declaració de l’IRPF, presentada pels integrants de la família nombrosa. Els subjectes passius seran responsables de comunicar qualsevol variació que es produeixi.

- En cas que l’ Administració competent faciliti per via telemàtica a l’ Ajuntament o, en el seu cas, a l’ ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’ aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Ripollet.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.