Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació de l'impost bens inmobles habitatges protecció oficial

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació del 50% sobre els habitatges de protecció oficial durant un termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

Unitat gestora ORGT

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició, que siguin titulars de drets sobre béns immobles rústics i urbans o els seus representants.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any sempre sota el requisit de que la liquidació no hagi adquirit fermesa.

Quin cost té? / Mitjans de pagament

Tràmit gratuït, no té cost.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Seu electrònica mitjançant certificat digital. https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IBI/ibi

 • Presencial:
                  Rambla Sant Jordi, 75
                  Horari d’atenció al públic: de 8:30 a 14:00
                  Telf. 934729173
                  Mòbil 674797507
                  Correu-e: orgt.ripollet@diba.cat
 
 • Als registres electrònics generals de:
       a) L'Administració General de l'Estat.
       b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
       c) Les entitats que integren l'Administració local.
       d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). 
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació

1) Instància https://orgtn.diba.cat/ca/home/seltramit

2) Si es sol·licita en nom propi:

     - VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat. 

     - SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)

- Document acreditatiu d'identitat del representant. 

- Documentació acreditativa de l’atorgament de la qualificació definitiva de la protecció oficial

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Consulteu amb l’Oficina de Gestió Tributària

Observacions

L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost no es acumulable amb la bonificació de l'article 5, apartat 2 en relació a  la possibilitat de gaudir d'una bonificació del 50% en la quota de l'impost dels immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

En cas de que en un mateix exercici concorrin ambdues s'aplicarà la bonificació de major quantia.

La bonificació es concedirà a petició del interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Ripollet.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.