Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reclamació per responsabilitat patrimonial

Aquest tràmit permet demanar la responsabilitat a l’Ajuntament de Ripollet per les lesions que pateixin els particulars en la seva persona o qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament anormal dels serveis públics, llevat dels casos de força major. S'haurà d’acreditar el nexe causal existent entre l'activitat de l'Ajuntament i el resultat del dany.

Unitat gestora Serveis Jurídics
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància,  o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, amb el aportació/exhibició  del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant.

Quan es pot sol·licitar?

El dret a reclamar prescriu a l’any d’ haver- se produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas  de danys de caràcter físic o psíquic a les persones el termini començarà a computar-se des de la curació, o la determinació de l’abast de les  seqüeles

Quin cost té? / Mitjans de pagament

Gratuït

On es demana?

  •  Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - Informació
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 

  • Als registres electrònics generals de:
             a) L'Administració General de l'Estat.
             b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
             c) Les entitats que integren l'Administració local.
             d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància genèrica
2) Documentació acreditativa de les lesions efectivament produïdes.
3) Justificació de la presumpta relació de causalitat entre les lesions i funcionament del    serveis públic.
4) Avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial.
5) Acreditació del moment en què la lesió, efectivament, es va produir.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

L’expedient es resol en un termini de 6 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

  • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
  • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

El dret a reclamar prescriu a l’any d’ haver- se produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas  de danys de caràcter físic o psíquic a les persones el termini començarà a computar-se des de la curació, o la determinació de l’abast de les  seqüeles.

Normativa específica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-10-2016).