Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sancions Ordenança Municipal de Convivència

Tramitació

1. Notificació de la denúncia
 

La notificació de la denúncia es practicarà posteriorment a la data de la infracció al domicili de la presumpta persona infractora

2.Al·legacions o sol·licitud de fórmules alternatives

Descripció

 1. En cas de disconformitat amb la denúncia, les persones interessades poden presentar al·legacions davant l’Alcaldia amb manifestació dels fets o raonaments jurídics i aportació dels documents i proves que estimin adients en defensa del seu dret, indicant, si es coneix, el número d'expedient sancionador.
 2. En cas de reconeixement de la seva responsabilitat en la comissió de la infracció, les persones interessades poden sol·licitar acollir-se a mesures alternatives educatives o l’inici d’un procés de mediació reparadora d’acord amb allò establert als articles 81, 82 i 83 de l’ordenança, indicant, si es coneix, el número d'expedient sancionador.

Qui pot presentar-les

La persona o persones interessades en l’expedient, físiques o jurídiques, amb acreditació de la seva identitat (DNI/NIF) o els seus representants legals amb l’aportació dels poders de representació o persona degudament autoritzada amb l’aportació del DNI del representat i del representant.

Termini de presentació

En el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació de l’acord d’incoació del procediment sancionador. 

On es poden presentar?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

             OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - Informació
             C/Balmes núm.4 
             08291-RIPOLLET 
             HORARI d’atenció ciutadana:
             De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
             Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00
 
 • Als registres electrònics generals de:
             a) L'Administració General de l'Estat.
             b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
             c) Les entitats que integren l'Administració local.
             d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 
-      A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
-      A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-      A les oficines d'assistència en matèria de registres.
-      En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)

2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.

3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés.

4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

 1. Instància genèrica
 2. Documents que es consideri d’interès per a la persona interessada

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució tràmit

L'Òrgan:

L'òrgan competent per a resoldre les al·legacions i dictar l’acord resolutori és l’ Alcaldia o persona en que delegui (Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local).

Termini per a resoldre:

El termini per a resoldre l’expedient sancionador incoat és de sis mesos des de la iniciació del procediment, sempre que no s’hagi interromput, suspès o ampliat aquest termini, d’acord amb els supòsits previstos en els articles 22, 23 i 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  LPACAP

Resolució i notificació

Un cop transcorregut el termini per a presentar al·legacions i instruït el procediment, l'Alcaldia dictarà l’acord resolutori de l’expedient.

Aquesta resolució es notificarà a les persones interessades amb expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’hauran de presentar i el termini per a interposar-los i així mateix, en el seu cas, la forma de fer efectiu el pagament de la sanció. 

Sentit del silenci administratiu:

Negatiu 

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques (LPACAP)
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic (LRJSP)
 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el Procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat

Observacions

Període executiu

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament.

En aquest període executiu l'import de la multa s'incrementa amb un recàrrec del 5% fins que es notifica la provisió de constrenyiment.

Un cop dictada la provisió de constrenyiment pel Tresorer de l'Organisme de Gestió Tributària, es notifica als infractors i s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% del deute amb el següent termini de pagament:

 • Si la notificació de la provisió de constrenyiment es rep entre els dies 1 i 15 del mes, fins al 20 del mateix mes o l'hàbil immediat posterior.
 • Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del mes següent, o l'hàbil immediat posterior.

Si no es paga en el termini indicat, s'haurà de satisfer el deute principal més el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% al que s'hi sumaran les costes del procediment i els interessos de demora que es generin.

Informació d'interès:

Podeu accedir als tràmits o pagament on line mitjançant les següents adreces directes: