Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Matrimoni civil

L’inici d’aquest tràmit suposa la petició de celebració de matrimoni civil davant l’autoritat civil competent. La autoritat competent en l’Ajuntament de Ripollet és l’Alcalde, el qual pot delegar funcions en altres càrrecs electes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Com a mínim, un dels membres de la parella ha d’estar empadronat a Ripollet.

La sol·licitud l’haurà de presentar la persona interessada o el seu representant, degudament acreditat.

Tots els ciutadans tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions que conté el Codi Civil, amb la següent consideració,

NO podran contreure matrimoni:

- Els menors d'edat no emancipats (han de ser majors de 16 anys i viure independents dels pares).

- Les persones amb vincles matrimonials.

- Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.

- Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. El jutge de primera instància podrà dispensar d'aquest impediment com a causa justa i a instàncies de part.

- Els condemnats com a autors o còmplices de mort dolosa del cònjuge. No obstant això, el Ministeri de Justícia podrà dispensar d'aquest impediment a instàncies de part.

- Disminuïts psíquics. No obstant això, si l'instructor estima que algun dels contraents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques, obtindrà del metge del Registre Civil o del seu substitut el dictamen facultatiu oportú que declari l'aptitud per prestar el consentiment.

Quan es pot sol·licitar?

Es pot demanar en qualsevol moment.

Quin cost té? / Mitjans de pagament

En el cas que la cerimònia sigui celebrada a l’Ajuntament s’aplicarà la quota tributària derivada de les ordenances fiscals vigents.

La quota dependrà del dia en que es celebri el casament i no s’aplicarà a les parelles en les que almenys un dels sol·licitants acrediti estar empadronat al municipi de Ripollet per més de 12 mesos.

On es demana?

Adreceu-vos al Jutjat de Pau de Ripollet (Carrer Federico García Lorca, 13-15; telf. 93.691.83.04) .

Requisits previs: 

 1. Obtenir del Jutjat de Pau de Ripollet (Carrer Federico García Lorca, 13-15; telf. 93.691.83.04) el full que conté la documentació que cal presentar per a la tramitació de l’expedient previ a la celebració del matrimoni civil.
 2. Presentar la documentació informada pel Jutjat de Pau de Ripollet als següents llocs:
 • Si ambdós promotors de la sol·licitud de matrimoni tenen nacionalitat espanyola hauran de presentar la documentació al Jutjat de Pau de Ripollet.
 • En la resta de casos la documentació s’ha de presentar al Registre Civil de Cerdanyola del Vallès (Passeig d’Horta, 19; telf. 93.551.67.30)
 • Els promotors hauran de remetre la documentació que es detalla en el següent apartat, una vegada hagin estat avisats pel departament d’Alcaldia i hagin concretat dia i hora del casament. No obstant, la documentació s’haurà d’aportar amb un mínim de dues setmanes abans de la data fixada per al casament.

Documentació

a) Imprès de sol·licitud (facilitat pel Registre Civil).

b) Certificats literals de naixement dels contraents (expedits pel Registre Civil corresponent al lloc de naixement) i que siguin recents, això és, que no tinguin una antiguitat superior a 3 mesos.

c) Certificats d'empadronament o residència acreditativa del domicili en els 2 últims anys d'ambdós sol·licitants (expedits per l'Ajuntament) i que siguin recents, això és, que no tinguin una antiguitat superior a 3 mesos.

d) DNI o passaport dels contraents i dels testimonis (original i/o fotocòpia).

-En cas d'ésser divorciats/des o tenir nul·litat de matrimoni anterior:

 • Certificació literal del matrimoni, amb inscripció marginal de divorci o nul·litat.

-En cas d'ésser vidus/es:

 • Certificació literal del matrimoni i certificació literal de defunció del cònjuge anterior mort.

-En cas d'ésser menors d'edat:

 • Majors de 16 anys: Que consti en la certificació literal de naixement la inscripció marginal d'emancipació.
 • Majors de 14 anys i menors de 16 anys: En aquest cas s'ha d'obtenir prèviament la dispensa judicial.

-En cas d'ésser estrangers:

 • Justificació de la residència durant els dos últims anys.
 • Acreditació de l'estat civil: Per acreditar la llibertat d'estat civil amb la llicència o dispensa necessària conforme a la seva Llei personal, serà suficient la certificació de l'aptitud matrimonial per part del Cònsol o funcionari competent segons la Llei del seu país (solteria, matrimoni anterior amb anotació de divorci o nul·litat matrimonial, mort del cònjuge anterior, o dispensa per contreure matrimoni si fos necessària conforme a les lleis del seu país).

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

L’autorització o denegació de l’expedient s’efectuarà amb anterioritat a la data prevista per la celebració del matrimoni.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic

- Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

- Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

- Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.

- Llei 35/1994, de 10 de febrer, de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

- Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.

- Normativa Celebració Casaments Civils a l’Ajuntament de Ripollet.

- Ordenança Fiscal 2018 núm. 9, “Taxa reguladora per la celebració de casaments civils”.