Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Baixa del Registre d'Unions Civils

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Secretaria

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol dels membres de la parella, unilateralment o conjuntament, o la persona que els representi degudament autoritzada.

Únicament les inscripcions que facin referència a l’extinció de la unió civil podran efectuar-se a instància d’un sol dels membres.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

Quin cost té?/Mitjans de pagament

És gratuït.

On es demana

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
              a) L'Administració General de l'Estat.
              b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
              c) Les entitats que integren l'Administració local.
              d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
 
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica:

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)

2) Empleneu les dades que us demani el formulari web

3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés

4) Comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància específica degudament emplenada. (Formulari model núm: MPF_001_ins_v01).

2) Si es sol·licita en nom propi:

  • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat
  • VIA ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant qualsevol sistema d’identificació digital (id-Cat Mòbil o Certificat digital).

3) Si es sol·licita en representació d'un altre interessat:

  • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada (si el tràmit   es realitza a través de la Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
  • Document acreditatiu d'identitat del representant.
  • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

Termini per resoldre:

El termini per poder obtenir el certificat serà d’uns 10 dies.

Observacions

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi per el procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa

- Resolució d’Alcaldia núm.111/1994, Registre Municipal d’Unions Civils de Ripollet.

- Ordenança Fiscal núm. 25.- Taxa per expedició de documents administratius, art.7.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'Unions Estables de Parelles de la Generalitat de Catalunya, modificada per Llei 3/2005, de 8 d'abril.

- Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Tràmits relacionats

Certificat d’inscripcions en el Registre d’Unions Civils