Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de teleassistència

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència. El servei de teleassistència és un servei preventiu i assistencial pensat per a millorar la qualitat de vida, l'autonomia i l'atenció continuada a persones grans, amb discapacitats o en situació de dependència perquè puguin mantenir amb garanties la seva independència domiciliària reduint el risc d'aïllament.

Unitat gestora Drets Socials
Tramitació

Consisteix en la prestació d'un servei que a través de la línia telefònica i amb un equipament de comunicacions i informàtics específics ubicat a un centre d'atenció que permet als usuaris, des del seu domicili, posar-se en contacte amb el centre d'atenció durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. I ser atesos per personal específicament preparat per donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l'usuari o existents a la comunitat.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància (si la sol·licitud es tramita via presencial), o bé un/a representant degudament autoritzat i acreditat, amb l'aportació del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant.

Requisits:
- Majors de 80 anys o persones que pateixen malalties cròniques que viuen sols sense xarxa social o familiar o que tenen dificultats de mobilitat i/o risc de patir caigudes freqüents.
- Estar empadronat a Ripollet.
- Disposar de telèfon fix compatible amb el servei i xarxa elèctrica al domicili.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, durant tot l'any.

Quin cost te?

El preu públic és de 6,00 €/mes

Restaran exemptes del pagament del preu públic totes aquelles persones que acompleixin les previsions establertes de l'Annex 40.8 que regula la prestació del servei d'atenció dominiciliària de les Ordenances Fiscals vigents.

On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

               OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
               C/Balmes núm.4
               08291-RIPOLLET
               HORARI d’atenció ciutadana:
               De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
               Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

a) Instància genèrica.

b) Si es sol·licita en nom propi :

 • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
 • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

  - Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit)
 • Document acreditatiu d'identitat del representant.
 • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

En el cas de persona jurídica, NIF de la societat i DNI del representant legal (en cas de tramitació presencial).

c) Declaració jurada que totes les dades proporcionades a la sol·licitud són certes.

d) Original i còpia del llibre de família o document similar, quedant compulsada la(es) còpia(es) corresponent(s).

e) Declaració jurada d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència.

f) Certificat acreditatiu dels havers de la totalitat de la unitat de convivència, expedit per les empreses o organismes en els quals prestin els seus serveis la totalitat dels membres de la unitat de convivència, o certificat de pensió cursat per l'organisme competent, o qualsevol altre document acreditatiu que es consideri oportú per a la valoració dels havers percebuts.

g) Les persones que pateixin alguna minusvalidesa física, psíquica o sensorial, presentaran el certificat de l'organisme públic on es reconegui l'esmentada minusvalidesa o invalidesa.

h) Qualsevol altre document que el treballador social consideri necessari per valorar la sol·licitud i el compliment dels requisits.

i)Targeta Sanitària.

j) Informe mèdic emès pel sistema públic de salut, pel Servei de Teleassistència, SAD i Càrregues Familiars de persones grans, siguin o no dependents, amb la finalitat d'emplenar l'establert en la normativa de Prevenció de Riscs Laborals.

k) Autorització al tractament de les seves dades als fitxers informàtics i cessió dels mateixos a les empreses i entitats gestores per a la seva exclusiva utilització en la gestió de la prestació sol·licitada.

l) Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per sol·licitar de l'organisme competent la informació de tots els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

L'expedient de servei de teleassistència es resol en un termini de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini d'un més a comptar des de l'endemà de la notitificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s'ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d'un mes des de l'endemà de la data d'interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb l'art. 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Terminis:

 • si s'ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi notificat l'acord resoluctori del recurs de reposició, si és exprés. si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què l'esmentat recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s'ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Silenci administratiu

Negatiu.