Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació en Mercat Vinya

Aquest tràmit permet fer la sol·licitud de participació al Mercat de la Vinya que es porta a terme des dels departaments de Cultura i Patrimoni a) Parades de venda d’artesania, art i disseny (Vinyart). b) Parades de venda i degustació de vins i gastronomia (Gastrovinya)

Unitat gestora Desenvolupament Comunitari

Tramitació

 • Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada.

 • Quan es pot sol·licitar?

Del 13 al 23 de juliol de 2021

 • Quin cost té?

El cost ve derivat de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el vol i la volada de la via pública.

La  gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, un cop confirmada la participació.

 

On es demana?

 • On line

A través de la https://seu.ripollet.cat mitjançant certificat digital o idcat mòbil

 

      CASA OBERTA D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA  C/Balmes núm.4 

08291-RIPOLLET 
HORARI

D’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.

Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 

 • Als registres electrònics generals de:
 1. a)L'Administració General de l'Estat.
 2. b)Les administracions de les Comunitats Autònomes.
 3. c)Les entitats que integren l'Administració local.
 4. d)d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- A les oficines d'assistència en matèria de registres.

- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Documentació

1)    Instància genèrica

2)    Fitxa de participació corresponent degudament omplerta.

3)   Declaració responsable per a la manipulació i venda d’aliments en fires i mercats no sedentaris (si s’escau)

4)   Declaració responsable de requisits del Mercat de la Vinya 2021.

5)   Documentació complementaria segons les bases de participació

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Trámit

 • Termini per resoldre:

         Es resoldrà en el màxim de 3 mesos

 

Recursos que es poden interposar

 • Recursos:

         Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

        - Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

        - o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

  

Silenci administratiu

 • Sentit del silenci administratiu:

   Negatiu

Observacions

La sol·licitud suposa l’acceptació de les bases reguladores de participació i atorgament d’autorització d’ocupació temporal per a la instal·lacions de parades amb motiu del Mercat de la Vinya organitzat per l’Ajuntament de Ripollet dins del marc de la Festa Major de Ripollet

Normativa específica

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Ordenances Fiscals de Ripollet, vigents.

-Bases reguladores de participació Mercat Vinya (https://bop.diba.cat/anunci/3096579/bases-reguladores-de-participacio-i-atorgament-d-autoritzacio-d-ocupacio-temporal-per-a-la-instal-lacio-de-parades-amb-motiu-del-mercat-de-la-vinya-organitzat-dins-del-marc-de-la-festa-major-entre-els-dies-27-i-29-d-agost-de-2021-ajuntament-de-ripollet)