Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reclamació en qualitat de consumidor (OMIC)

Aquest tràmit permet presentar reclamació, queixa o denuncia quan es tracta d’un  tema de consum i existeix una relació comercial entre un consumidor/consumidora i un establiment comercial o servei professional. Té com a principal objectiu l’orientació i l'assessorament als consumidors i/o empresaris en l'exercici dels seus drets i obligacions, així com la tramitació de les reclamacions, denúncies o queixes relacionades amb el consum, afavorint la mediació per solucionar els conflictes.

Unitat gestora Consum

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones domiciliades a Ripollet, en la seva condició d’usuaris/usuàries o consumidors/consumidores finals.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment i si no es rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, es pot presentar reclamació adreçada a l'Oficina Municipal de Informació al Consumidor per tal de gestionar-la des d'aquest servei.

Quin cost té?/Mitjans de pagament

 GratuÏt

On es demana?

Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
                C/Balmes núm.4
                08291-RIPOLLET
                HORARI d’atenció ciutadana:
                De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
                Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.
Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.
Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.
Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.
Durant aquest procés:
1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil).
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web.
3) Adjunteu tots els arxius necessaris pel procés.
4) Comproveu la informació i presenteu-la.
Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1)  Instància específica ( Formulari model núm: CO_ins_001_V01).

    a) Si es sol·licita en nom propi:

 •  VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
 •  SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificació digital d'accés.

    b) Si es sol·licita en representació d'un interessat:

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de la Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
 • Document acreditatiu d'identitat del representant.
 • Autorització degudament emplenada i signada o poders de representació.

IMPORTANT: Indiqueu el nom de l’establiment o empresa reclamada.

4)  Reclamació presentada prèviament a l’empresa reclamada.
5)  Certificat de correus, full de reclamació segellat, comprovant o referència de l’enviament de la reclamació.
6)  Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.
 

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

El temps de resposta queda vinculat al temps de resposta de l’empresa davant la qual es presenta la reclamació.

Normativa específica

- Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Llei 22/2010 de 20 de juliol del codi de consum de Catalunya.

- Decret 121/2013 de 26 de febrer regulació fulls oficials de reclamacions en matèria de consum.