Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'inscripció en el cens d'animals domèstics

Aquest tràmit permet inscriure al Registre Censal d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) els animals de companyia (gos, gat i fura) que resideixen al municipi. En aquest cens es fan constar les dades d’identificació veterinària de l’animal, les dades de la persona posseïdora i altres dades que s’estableixen per via reglamentària. També permet comunicar una modificació de dades o la baixa al mateix Registre Censal, respecte del cens d’un animal inscrit anteriorment.

Unitat gestora Protecció del medi

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris o posseïdors de gossos i gats i fures, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància,  o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, amb el aportació/exhibició  del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representant.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l’any amb les següents especificacions:

a) Alta al cens:

Dins el termini màxim de 3 mesos  des de la data de naixement de l’animal o de 30 dies a comptar des de l’adquisició de l’animal, canvi de residència.

b) Modificació/Baixa:

Dins el termini de 30 dies des de que s’hagi produït el fet causant de la sol·licitud de modificació o baixa.

c) Observació:

No s’inscriurà cap gos o gat en el Registre Censal d’Animals de Companyia si abans no ha  estat identificat de manera indeleble mitjançant algun dels següents  sistemes:

 1. Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble.
 2. Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.
 3. La identificació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes en l’article 15 de Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

 Quin cost té?

Per cada inscripció al Registre Censal s’hauran d’abonar 15,52 €.

 • Recordeu que si el vostre gos és considerat potencialment perillós, segons el que preveu el la Llei 50/1999, de 23 de desembre, així com al  Real Decret 287/2002, de 22 de març i  la llei 10/1999, de 30 de juliol, així com al Decret 170/2002 d'11 de juny, haureu de sol·licitar la llicència administrativa corresponent. Recordeu també que la tinença i/o conducció d'un animal d'aquestes característiques sense aquesta llicència constitueix una infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una  sanció econòmica entre 1.502,53€ i 30.050,60€.

 On es demana?

 • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
               C/Balmes núm.4
               08291-RIPOLLET
               HORARI d’atenció ciutadana:
               De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
               Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
 • Als registres electrònics generals de:
  a) L'Administració General de l'Estat.
  b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
  c) Les entitats que integren l'Administració local.
  d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

 1) Instància específica ( Formulari model: ANI_ins_001_V01)

2) Si es sol·licita en nom propi:

 •  VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
 •  SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificació digital d'accés.

3) Si es sol·licita en representació d'un interessat:

 • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de la Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
 • Document acreditatiu d'identitat del representant.
 • Autorització degudament emplenada i signada o poders de representació.

4) Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

5) Si s'escau, carnet acreditatiu de gos d'assistència que expedeix el Departament de Benestar Social.

L’interessat estarà obligat a aportar la instància específica que s’estableixi pel procediment concret, tal com estableix l’art.66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades que presentin instàncies defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició així com s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

L’expedient d’anotació al Registre Censal d’animals de companyia es farà en un màxim de 3 mesos.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de
 • l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Silenci administratiu

Positiu

Normativa específica

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

- Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.

- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

- Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d’Animals Potencialment perillosos.

- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Ordenança reguladora de protecció, tinença i venda d’animals a Ripollet.