Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Avals ICO per a la compra del primer habitatge

Amb caràcter general, l'ICO avalarà fins al 20% de l'import del crèdit, tret que l'habitatge adquirit disposi d'una qualificació energètica D o superior, i en aquest cas es podrà avalar fins al 25% d'aquest import.

Els nous avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha aprovat el Govern s'articulen en una línia de 2.500 milions d'euros, destinats al fet que joves menors de 35 anys i famílies amb menors a càrrec puguin accedir a la compra del seu primer habitatge.

Objectius

Aquesta Línia és un dels instruments que està posant en marxa el Govern per a promoure l'accés a l'habitatge. En concret, aquesta mesura contribuirà a facilitar l'accés a una hipoteca a més de 50.000 persones, que sent solvents, no han pogut estalviar el necessari per a l'adquisició d'un habitatge.

A més, s'alleujarà el mercat del lloguer en zones tensionadas, amb ciutats on ja és més car el lloguer que comprar. També atendrà la realitat en nuclis rurals contribuint així a la fixació de població.

Amb caràcter general, l'ICO avalarà fins al 20% de l'import del crèdit, tret que l'habitatge adquirit disposi d'una qualificació energètica D o superior, i en aquest cas es podrà avalar fins al 25% d'aquest import.

Aquest serà un dels molts instruments que està posant en marxa el Govern, amb el propòsit que un ciutadà o ciutadana no hagi de destinar més del 30% del seu salari per a pagar el lloguer o la hipoteca.

Requisits i condicions per a sol·licitar l'aval ICO

Aquesta línia està dirigida a persones físiques i que siguin majors d'edat, amb residència legal a Espanya, havent d'acreditar-la de manera contínua i ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la sol·licitud del préstec.
El límit de patrimoni de l'avalat serà màxim de 100.000 euros.
Els ingressos de la persona que adquireix l'habitatge no poden superar els 37.800 euros bruts a l'any (4,5 vegades l'IPREM). En el cas que l'habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d'ingressos s'elevarà al doble. És a dir, els ingressos dels dos adquirents no podran superar en conjunt, la suma del límit establert per a cadascun. La mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si família és monoparental. Així, el límit s'incrementarà en 0,3 vegades l'IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental es podrà incrementar en un 70% addicional.
No podran acollir-se a aquesta línia d'avals els qui ja siguin propietaris d'un altre habitatge amb anterioritat, independentment de la forma d'adquisició d'aquesta. No obstant això, amb excepció a l'anterior, sí que podran acollir-se els qui complint els requisits concorrin en algunes d'aquestes circumstàncies:
- Quan el dret de propietat recaigui sobre una part alíquota de l'habitatge i aquesta s'hagi obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament.

- Per a aquelles persones que, sent titulars d'un habitatge, acreditin la seva no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o de les persones que formin part de la seva unitat de convivència.

L'aval es podrà mantenir dins dels límits establerts en el conveni sempre que sigui l'habitatge habitual del beneficiari/a, amb l'excepció de les circumstàncies esmentades anteriorment que puguin exigir el canvi d'habitatge.
Terminis que has de tenir en compte

El termini de l'aval atorgat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana a l'entitat financera i gestionat per l'ICO serà d'un màxim de 10 anys des que es formalitzi l'operació, amb independència de l'amortització del préstec.
Durant aquest termini de 10 anys, l'habitatge haurà de ser la residència habitual de la persona avalada i el seu arrendament estarà limitat al fet que concorrin circumstàncies que exigeixin el canvi d'habitatge.
El termini per a formalitzar els préstecs que s'acullin a aquesta línia d'avals finalitzarà el 31 de desembre de 2025. Aquest termini podria ampliar-se dos anys més, en virtut del conveni que subscriuran el MIVAU i ICO.