Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

CRITERIS DE PRIORITAT

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.

Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (de 9 al 20 de maig)

Hi ha dos tipus de criteris: criteris generals i criteris complementaris

1- Aplicació dels criteris de prioritat generals 

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat,  s'obtenen 50 punts.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça és filla o fill d'un treballador del centre, s'obtenen 50 punts.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça és nascut/da l'any 2022 i té germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen:

Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s'obtenen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2- Aplicació dels criteris de prioritat complementaris 

 • Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %, s'obtenen 15 punts.
 • Quan s'acredita família nombrosa. Se sumen 10 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa sumarà 10 punts addicionals, que li serviran per desempatar. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnets oficials de família nombrosa o monoparental. 
 • Quan s'acredita família monoparental. Se sumen 10 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental sumarà 10 punts addicionals, que li serviran per desempatar. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnets oficials de família nombrosa o monoparental.
 • Quan l'alumne Pel fet que hagi nascut en un part múltiple, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita mitjançant el llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita amb la La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, s'obtenen 10 punts.
  Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.