Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Preinscripció Escoles Bressol 2022-2023

EDUCACIÓ PORTES OPBERTES.png

Si teniu interès en conèixer les escoles bressol municipals de Ripollet, us convidem a les jornades de portes obertes.

EBM La Verema
 • 26, 28 i 29 d'abril a les 18h.
 • Cita prèvia: 670290835
EBM La Rodeta del Molí
 • 3, 5 i 6 de maig a les 18h.
 • Cita prèvia: 670290655

Calendari

 • Publicació de l'oferta de places - del 4 al 6 de maig
 • Període de presentació de Sol·licituds - del 9 al 20 de maig
 • Publicació de llistes amb puntuació provisional - 25 de maig
 • Període de reclamacions als punts atorgats - del 26 al 31 de maig ambdós inclosos.
 • Sorteig públic per ordenar les sol·licituds empatades a punts - 1 de juny
 • Publicació de llistes definitives d'alumnat admès - 3 de juny
 • Període de matriculació - del 8 a l'17 de juny.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. (Han d'haver nascut abans del 19 de maig de 2022)

Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

OFERTA DE PLACES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Any naixement
EBM La Rodeta del Molí
EBM La Verema
2020
19 (17+2*) 27 (25+2*)
2021
21 (19+2*) 5 (4+1*)
2022
0 8 (7+1*)

* places que es reserven per infants amb necessiats educatives especials.

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.

Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (de 9 al 20 de maig)

Hi ha dos tipus de criteris: criteris generals i criteris complementaris

1- Aplicació dels criteris de prioritat generals 

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat,  s'obtenen 50 punts.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça és filla o fill d'un treballador del centre, s'obtenen 50 punts.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça és nascut/da l'any 2022 i té germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen:

Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s'obtenen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2- Aplicació dels criteris de prioritat complementaris 

 • Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %, s'obtenen 15 punts.
 • Quan s'acredita família nombrosa. Se sumen 10 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa sumarà 10 punts addicionals, que li serviran per desempatar. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnets oficials de família nombrosa o monoparental. 
 • Quan s'acredita família monoparental. Se sumen 10 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental sumarà 10 punts addicionals, que li serviran per desempatar. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnets oficials de família nombrosa o monoparental.
 • Quan l'alumne Pel fet que hagi nascut en un part múltiple, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita mitjançant el llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita amb la La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, s'obtenen 10 punts.
  Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

 

Documentació obligatòria

 • Fotografia o escaneig del DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les 2 cares del document
 • Fotografia o escaneig del llibre de família DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les pàgines següents:
  • Pàgina on surten les dades dels pares, mares o tutors legals
  • Pàgina de l'alumne/a
  • En el cas que s'aleguin els criteris de prioritat de germans matriculat al centre o part múltiple és necessari presentar també la pàgina del germà referit

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

En el cas que s'alegui algun criteri de prioritat consulteu la documentació que cal presentar a l'apartat anterior (CRITERI DE PRIORITAT).

El termini oficial de presentació de sol·licituds ha finalitzat

Poden presentar una sol·licitud fora de termini. Les sol·licituds presentades a termini tenen prioritat per davant de les sol·licitades fora del termini oficial. Aquestes últimes no s'ordenen per punts, sinó per estricte ordre d'arribada.

Les sol·licituds es presenten de forma telemàtica a través del següent formulari:  

formulari de preinscripció fora de termini

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu un correu electrònic amb les dades que heu indicat. 

Us recomanem que abans de presentar la sol·licitud tingueu preparada la documentació que cal presentar

 • Fotografia o escaneig del DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les 2 cares del document
 • Fotografia o escaneig del llibre de família DNI / NIE o Passaport de la mare, pare o tutor legal de l'alumne/a que presenti la sol·lcitud. Són necessàries les pàgines següents:
  • Pàgina on surten les dades dels pares, mares o tutors legals
  • Pàgina de l'alumne/a
  • En el cas que s'aleguin els criteris de prioritat de germans matriculat al centre o part múltiple és necessari presentar també la pàgina del germà referit

 

Les llistes amb puntuació provisional es publicaran a les escoles bressol i en aquest mateix apartat del web. Podreu consultar la vostra puntuació amb el número de sol·licitud i el vostre DNI/NIE o Passaport.

Disponible a partir del 25 de maig

 

El període per presentar una reclamació és del 26 al 31 de maig.

En el següent formulari podeu presentar una reclamació a la puntuació que s'ha assignat a la vostra sol·licitud.

Expliqueu el motiu i si ho considereu necessari, adjunteu documentació acreditativa.

formulari de reclamacions

El sorteig per a l'ordenació de Sol·licituds empatades a punts es celebrarà el dia 1 de juny.

El sorteig és públic i tindrà lloc a la Sala d'Actes del Centre Cultural, a les 12.45h.

 

 

Disponible a partir del dia 3 de juny