Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Preinscripció Escoles Bressol 2024-2025

 

Les jornades de portes obertes tindran lloc: 

 • Escola Bressol La Verema: 16 d'abril i 17 d'abril, a les 17.30 h
 • Escola Bressol La Rodeta del Molí: 24 i 25 d'abril, a les 18 h

Cal inscripció prèvia als telèfons següents:

 • La Verema 670 290 835
 • Rodeta del Molí 670 290 655

 

Calendari

 

Publicació de l'oferta de places del 2 al 6 de maig de 2024
Període de presentació de sol·licituds del 8 al 21 de maig de 2024
Publicació de llistes amb puntuació provisional 31 de maig de 2024
Període de reclamacions als punts atorgats del 3 al 7 de juny de 2024
Sorteig públic per ordenar les sol·licituds empatades a punts 12 de juny de 2024, a les 12 h, al Centre Cultural
Publicació de llistes definitives d'alumnat admès 17 de juny de 2024
Període de matriculació del 17 al 25 de juny de 2024

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.

Si el centre té vacants pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

 

Grup
EBM La Rodeta del Molí
EBM La Verema
Petits
0 8 (6+2*)
Mitjans
21 (19+2*) 5 (4+1*)
Grans
19 (18+1*) 27 (23+4*)

 

* places que es reserven per infants amb necessiats educatives especials.

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.

Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (del 8 al 21 de maig).

Hi ha dos tipus de criteris: criteris generals i criteris complementaris

1.- Aplicació dels criteris de prioritat generals

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan matriculats  al centre sol·licitat en el moment de la preinscripció,  s'obtenen 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen: 30 i 20 punts respectivament.
 • Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s'obtenen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2- Aplicació dels criteris de prioritat complementaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça és filla o fill d'un treballador del centre, s'obtenen 50 punts. Aquest criteri s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça a l’EBM La Verema és nascut/da l'any 2024 i té germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35 punts.
 • Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %, s'obtenen 15 punts.
 • Quan s'acredita família nombrosa. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnet oficial de família nombrosa.
 • Quan s'acredita família monoparental. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s’acredita adjuntant el carnet oficial de família monoparental.
 • Quan l'alumne hagi nascut en un part múltiple, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita mitjançant el llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita amb la la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, s'obtenen 10 punts.
  Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar en cas d’obtenir la mateixa puntuació en els criteris prioritaris.

A continuació podeu consultar el llistat provisional d'infants preinscrits a les escoles bressols municipals amb les puntuacions atorgades. Durant el període del 3 al 7 de Juny de 2024, podeu fer al·legacions a aquestes puntuacions, mitjançant instància genèrica a la Seu electrònica, adjuntant la documentació que l'acrediti.

 

El sorteig per a l'ordenació de les sol·licituds empatades a punts s'ha realitzat el dimecres, 12 de juny de 2024, a les 12 hores, a la sala d'actes del Centre Cultural.

 

Procediment del sorteig per ordenar les sol·licituds

El procediment de desempat, segons la resolució del Departament d’Educació que aprova les normes de preinscripció és el següent:

D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan  extraccions consecutives (el número d’extraccions ha de superar en 3 el número de dígits de les sol·licituds empatades) i es reintrodueix la bola després de cada extracció.

L'ordre d'extracció configura un nombre llegit d'esquerra a dreta, de manera que la primera extracció indica les centenes de milers i l'última, les unitats. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds empatades (144) i s'obtenen el quocient i el residu.

Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent.

 

Segons aquest procediment,

 • El número de desempat obtingut en el sorteig realitzat el dimecres 12 de juny, a les 12 h, ha estat el 92
 • Dilluns 17 de juny es publicaran les llistes definitives d’admesos. Es podran consultar a la web municipal
 • Les famílies admeses hauran de formalitzar la matrícula del 17 al 25 de juny a través de la seu electrònica

 

Número de desempat

92

 

 

 

 

A continuació podeu consultar els llistats dels infants admesos a les escoles bressols municipals per al proper curs 2024-2025. Si heu obtingut plaça a una de les dos escoles heu de formalitzar la matrícula entre els dies 17 i 25 de juny de 2024 a la seu electrònica de l'Ajuntament. Igualment si teniu plaça a I0 o I1, podeu realitzar el corresponent tràmit de tarifació social.