Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Criteris de prioritat

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.

Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (del 8 al 21 de maig).

Hi ha dos tipus de criteris: criteris generals i criteris complementaris

1.- Aplicació dels criteris de prioritat generals

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan matriculats  al centre sol·licitat en el moment de la preinscripció,  s'obtenen 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen: 30 i 20 punts respectivament.
 • Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, s'obtenen 15 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

2- Aplicació dels criteris de prioritat complementaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça és filla o fill d'un treballador del centre, s'obtenen 50 punts. Aquest criteri s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 • Si el fill o filla que opta a la plaça a l’EBM La Verema és nascut/da l'any 2024 i té germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35 punts.
 • Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %, s'obtenen 15 punts.
 • Quan s'acredita família nombrosa. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnet oficial de família nombrosa.
 • Quan s'acredita família monoparental. Se sumen 10 punts addicionals. Aquest criteri s’acredita adjuntant el carnet oficial de família monoparental.
 • Quan l'alumne hagi nascut en un part múltiple, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita mitjançant el llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar, s'obtenen 10 punts. Aquest criteri s'acredita amb la la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, s'obtenen 10 punts.
  Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar en cas d’obtenir la mateixa puntuació en els criteris prioritaris.