Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Beca menjador escoles bressols curs 2021-22

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de les beques de menjador d’escoles bressol municipals, que l’Ajuntament de Ripollet concedeix a través de Serveis Socials del mateix municipi, destinades a finançar total o parcialment les despeses originades per la utilització del servei de menjador de les escoles bressols del municipi de Ripollet durant el curs escolar 2021/2022, per aquells alumnes admesos a les escoles bressol municipals de Ripollet que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica i obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts.

Unitat gestora Drets Socials
 • Qui ho pot sol·licitar?

Podrà sol·licitar la beca el pare, la mare o el tutor legal que, en representació de l’alumne/a, el qual ha d’estar admès en qualsevol escola bressol municipal de Ripollet durant el curs escolar 2021/2022.

Requisits:

 1. Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis i la forma establerta en la convocatòria, complint els requisits establerts en la base 17 de l’ordenança general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats, i l’art 5 bases especifiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.
 2. L’alumne ha d’estar empadronat i vivint en el municipi de Ripollet.
 3. L’alumne ha d’estar admès en una escola bressol municipal de Ripollet.
 4. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 5. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb la beca de l’Ajuntament, superi el cost del servei de menjador.
 6. No estar en acolliment residencial.
 7. No tenir deutes de menjador escolar endarrerits.
 8. No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 9. Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions les persones han de complir les condicions i requisits establerts a l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament i dels seus Patronats municipals de Cultura, d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació, a les bases específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i Patronats,. D’acord amb el que preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la sol·licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de tal condició.
 10. No superar la renda disponible màxima prevista pel 2021 en el barem econòmic. D’acord amb la taula dels criteris econòmics establerts a la base dotzena .
 • Quan es pot sol·licitar?

Del 16 de juliol 2021  fins 12 d’agost 2021 ( tots dos inclosos ).

 • Quin cost té? / Mitjans de pagament

No cap cost.

 

Documentació

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, la sol.licitud degudament omplerta i la documentació que es detalla a continuació:

1)    Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:

 1. Còpia de totes les pàgines del llibre de família. En cas de no disposar de llibre de família s’aportaran els certificats literals de naixement de l’alumne sol·licitant.
 2. En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència dels pares/mares de l’alumne, s’aportarà, segons procedeixi, sentència judicial, document notarial i conveni regulador. Si el procediment està en tràmit s’aportarà certificat acreditatiu del jutjat.
 3. En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
 4. En cas de discapacitat, família nombrosa o monoparental, s’indicarà en la sol·licitud i s’autoritzarà per tal que el Departament de Serveis Socials pugui comprovar-ho en l’Administració corresponent.

2)    Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

 1. En situació de treballador en actiu, els últims 3 fulls de salari.
 2. En situació de pensionista, el Certificat de pensions.
 3. En cas d’autònoms, declaració trimestral del pagament fraccionat de l’IRPF (model 130) exercici 2021, i declaració trimestral pagament IVA (model 303) exercici 2021.
 4. En cas de situació d’atur, Certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) indicant si es cobren prestacions i temporització d’aquestes.

3)    Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:

 1. Justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca).

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

On es pot sol·licitar?

 • On line: a través de la seu electrònica mitjançant certificat digital. Consulteu l'apartat de com realitzar el tràmit on-line.
 • Presencial:

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA , carrer Balmes , 2
08291-RIPOLLET
 
HORARI

D’atenció ciutadana: De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00

De dilluns a divendres.

Imprescindible Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat

 • Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Resolució Trámit

 • Termini per resoldre:

Mitjançant acord de l’òrgan competent s’aprovaran o denegaran les beques i la quantia màxima  segon tipus de beca i curs 2021/22. El termini màxim per a resoldre és de sis mesos des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds o d’entrada de les sol·licituds al registre.

 • Sentit del silenci administratiu:

Negatiu

Recursos que es poden interposar

 • Recursos:

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Com realitzar el tràmit on-line

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.