Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Composició

Qui forma part del Consell municipal d'Esports

Tal i com estableix l'article 5 del Reglament del Consell Municipal d’Esports, la composició basada en criteris de pluralitat i diversitat de manera que faciliti la més alta varietat d’opcions i opinions i la igualtat de gènere. Així l’estructura organitzativa del Consell està formada per una Presidència, el Ple del Consell i una Secretaria.

La Presidència del Consell Municipal d’Esports correspon a l’alcalde/essa, el/la qual podrà delegar a favor del/la regidor/a que tingui les competències en matèria d’esports.

Vocals:

  1. Una persona representant de cada un dels grups polítics municipals amb representació al Ple, incloent-hi les regidories no adscrites.
  2. Una persona representant de cada una de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que duguin a terme actuacions i programes en l’àmbit esportiu.
  3. Una persona representant d’aquelles entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que duguin a terme, encara que no sigui com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de l’esport o bé que declarin el seu interès.
  4. Les persones que hi participen a títol individual, fins a un màxim de cinc persones, inscrites en el Registre de Participació Ciutadana que duguin a terme actuacions i programes en l’àmbit esportiu i declarin el seu interès en participar en el debat i reflexió sobre aspectes esportius i tinguin experiència acreditada en el món de l’esport. Aquestes persones no poden formar part d’entitats que ja comptin amb representació al Consell.

La secretaria ocupada per personal municipal, designat a l’efecte, relacionat amb l’àrea d’esports, per delegació de la Secretaria de l’Ajuntament.