Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Campanya Contra el Quart Cinturó

Moció de la Campanya Contra el Quart Cinturó en relació a la caducitat de l’expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó. Presentada pel grup d’Ara Decidim Ripollet.

La Campanya Contra el Quart Cinturó porta més de 25 anys defensant alternatives de mobilitat que promoguin el model de transport sostenibles i la protecció del territori enfront el projecte del Quart Cinturó. En el marc d’aquests objectius, la Campanya ha fet un tasca de reivindicació, d’anàlisi i sensibilització, alhora que ha fet seguiment de la tramitació administrativa i presentat al·legacions als documents elaborats per l’administració de l’Estat. L’evolució del coneixement sobre els impactes ambientals, econòmics i socials del model de mobilitat actual, amb conseqüències sobre la salut pública i amb un efecte determinant en el canvi climàtic, ens porta a una situació d’emergència recollida en tractats internacionals i en compromisos polítics presos en el conjunt d’institucions del país.

El procediment ambiental iniciat en el marc de l’Estudi Informatiu del Tram Terrassa - Granollers ha caducat. L’adjudicació de la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Quart Cinturó (o cierre de la Autovía Orbital, o B40, o Ronda del Vallès, depèn de qui la referenciï) en el tram Terrassa - Granollers fou anunciada al BOE núm. 310, de 22 de desembre de 2017. El 30 d’abril de 2018 el Ministerio de Medio Ambiente inicià el període de consultes ambientals per determinar l’abast de l’estudi d’impacte ambiental. El document d’abast fou emès per aquest Ministerio a principis d’octubre de 2018. Aquest document d’abast, tal i com estableix l’article 34.5 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, és vàlid durant dos anys.

Per tant, i tenint en compte la suspensió de terminis administratius que el Gobierno decretà des de mitjans de març fins a principi de juny de 2020, aquest document d’abast perdé la validesa a l’entorn del Nadal de 2020. L’estudi informatiu no pot ser sotmès a informació pública sense l’estudi d’impacte ambiental, per la qual cosa el promotor, el Ministerio de Transportes, haurà d’iniciar de nou la tramitació ambiental abans de poder sotmetre l’estudi informatiu del Quart Cinturó a informació pública.

Aquesta és ja la tercera caducitat per aquest mateix Estudi Informatiu, fet que posa en evidència l’existència d’un conflicte obert, viu ja des del principi dels anys 90. El Quart Cinturó, o autovies en projecte o en construcció com aquesta, ara més que mai van contra la imperiosa necessitat d’impulsar actuacions front l’emergència climàtica i aturar, i fins i tot revertir, la destrucció dels espais naturals i de la biodiversitat.

El passat 4 de gener la Campanya Contra el Quart Cinturó presentà un escrit davant el Ministerio de Transición Ecológica, òrgan ambiental, responsable de la tramitació ambiental de projectes. En aquest escrit es demanà al Ministerio que resolgués la caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqués la resolució de caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Transportes ) i que l’informés que la tramitació de l’avaluació ambiental del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per sol·licitar una pròrroga. Cal que el Ministerio de Transición Ecológica defensi un procediment d’avaluació ambiental totalment ajustat als requeriments de la legislació europea i a la seva transposició a la legislació estatal, que hauria de ser millor garantia del compliment dels objectius ambientals, ecològics i de la lluita contra el canvi climàtic. Així és necessari requerir al Ministerio de Transición Ecológica , des de totes les administracions locals, que apliqui la legislació ambiental i decreti la caducitat de l’expedient. Per tot l’exposat demanem al Ple l’aprovació dels següents acords:

ACORDS

- Que se sol·liciti al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS , que notifiqui la resolució de caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Transportes ) i que l’informi que la tramitació de l’avaluació ambiental del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per sol·licitar una pròrroga.

- Que es traslladi aquest acord al Ministerio de Transición Ecológica i al Ministerio de Transportes del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.

----- 

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 11. Del grup d’ADecidim i del regidor no adscrit.

Vots en contra: 9. Dels grups del PSC-CP i C’s.

Abstencions: 1. Del grup de SOM Ripollet.