Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tribut Metropolità

Moció sobre el Tribut Metropolità, després de la Resolució del Síndic. Presentada pel grup del PSC-CP i subscrita en Junta de Portaveus amb tota la resta de grups i amb el regidor no adscrit.

Les associacions de veïns del nostre municipi sol·liciten als grups municipals l’aprovació d’aquesta moció al Ple de l’Ajuntament:

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya ha emès la Resolució de l’expedient AO-00215/2019 relatiu al “tribut metropolità” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), després d’haver rebut nombroses queixes dels municipis de la segona corona.

Atès que cal trobar altres vies de sistema de finançament de l’AMB més justes, igualitàries, equitatives, eficients i suficients.

Atès que la ciutadania té dret a una fiscalitat justa, respectant els principis de capacitat econòmica, progressivitat, redistribució, igualitari, equitatiu, no sent aquests els criteris de càlcul del tribut metropolità en basar-se sobre els valors cadastrals.

Atès que existeix una falta d’uniformitat en el càlcul del tribut, entre municipis, provocant diferències injustes en la implantació del tribut.

Atès que els nostres contribuents tenen dret a la devolució de l’import del tribut satisfet indegudament, per tal de garantir els principis de legalitat i no confiscatorietat.

Atès que no s’han establert al tribut uns beneficis fiscals per a les persones en situacions fràgils, vulnerables i crítiques, sense protegir les economies familiar més desfavorables.

Atès que les notificacions del tribut no es van realitzar de forma fefaent, considerant que es tractava d’un nou tribut, i no es podran aplicar els recàrrecs de la via executiva, si l’administració no acredita que ha fet la notificació individualitzada d’alta en el padró.

Atès que no disposem d’un calendari d’inversions de millores en infraestructures i serveis de l’AMB en ordre a pal·liar les deficiències i desequilibris del nostre municipi, tot assolint els objectius de qualitat en el transport públic, mobilitat sostenible, accessibilitat universal i protecció als col·lectius més vulnerables.

Atès que no s’han aplicat els títols de tarifació social a tots els municipis d ela segona corona metropolitana, en igualtat de condicions que els municipis de la primera corona.

Atès que l’AMB ha de garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu amb la ciutadania i les seves plataformes veïnals en l’escolta de peticions i la cerca consensuada de solucions.

Per tot això, les associacions de veïns proposen als grups polítics municipals l’adopció dels següents acords:

Primer.- Demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suspendre la implantació del tribut en els 18 municipis de la segona corna pels anys 2021 i 2022 en el qual s’haurà d’establir les mesures correctores, recomanades i reclamades pel Síndic de Greuges de Catalunya..

Segon.- Sol·licitar el no aplicar els recàrrecs per via executiva dels rebuts dels tributs no cobrats, si l’AMB no acredita que ha fet la notificació individualitzada i fefaent als contribuents. 

Tercer.- Retornar als nostres contribuents els imports satisfets indegudament de més del tribut de l’exercici 2019 i que s’ha calcular erròniament.

Quart.- Instar a l’AMB reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més just, igualitari i equitatiu.

Cinquè.- Reclamar a l’AMB la constitució d’una taula de diàleg amb la Plataforma No Tribut AMB Unificada, representant de les diferents plataformes locals dels nostre municipis, amb l’objectiu de portar un debat conjunt i arribar a acords sobre el tribut metropolità.

Sisè.- Traslladar els acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Plataforma NO TRIBUT de la nostra població.

-----

 L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 21. Unanimitat de tots els presents.