Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Patrimoni

Funcionament i metodologia

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar de la Comissió del Nomenclàtor.

Segons estableix l'article 8 del Reglament del Nomenclàtor, la Comissió es constituirà amb l'assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de la presidència i secretaria, o qui en cada cas les substitueixi, perquè sigui considerada vàlida. La Comissió també quedarà  vàlidament  constituïda quan, malgrat no s'hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. No obstant això, en cas de manca de consens la presidència podrà promoure la votació que s'ha d'aprovar amb majoria simple. El president disposarà de vot de qualitat en cas d’empat.

Podran  assistir a les reunions altres persones, amb veu però sense vot, en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar, a petició de qualsevol membre de la Comissió, i d'acord amb el procediment de presa de decisions regulat en el punt anterior. Si es tracta d'un canvi de nom, pot assistir, amb veu però sense vot, algun representant dels veïns i veïnes del carrer afectat i si, es tracta d'un polígon, algun representant de les persones promotores.

La comissió podrà promoure la celebració d’accions participatives, com ara assemblees o consultes ciutadanes.