Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Patrimoni

Comissió del Nomenclàtor

Comissió que s'ocupa del procediment i sistematització de la denominació dels carrers, places, espais d'interès o equipaments municipals, entre altres.

Reglament que estableix la normativa per al procediment de la denominació o modificació dels noms dels carrers, espais d'interès, equipaments municipals i altres.

L'adreça de l'enllaç és: /fs-ajripollet/ajripollet/resolveuid/1cf0ade2c8b743f4ae15e6982a281c97

D'on sorgeix i com es crea la Comissió del Nomenclàtor.

L'any 2018 el Ple municipal de Ripollet va aprovar una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en nom de les JERC per a la feminització i la recuperació de la dignitat del nomenclàtor municipal. Fruit de l'aprovació d'aquesta moció es va decidir establir un reglament que marquès el procediment de denominació i canvi de noms del nomenclàtor.

El Ple del 24 de setembre de 2020 va aprovar el Reglament Municipal de Nomenclàtor de Ripollet.

Quines són les funcions que ha de dur a terme la Comissió del Nomenclàtor

Segons el que estableixen els articles 1 i 6 del Reglament municipal del Nomenclàtor, les funcions de la Comissió del Nomenclàtor són assessorar, informar i proposar la denominació o canvi de nom de vies  urbanes, espais públics d’interès, equipaments municipals del municipi de Ripollet i edificis amb valor històric i/o patrimonial del municipi de Ripollet, així com mantenir actualitzat el catàleg de noms i elaborar estudis i informes relacionats amb el nomenclator.

Persones que integren la Comissió.

Segons estableix l'article 7 del Reglament del Nomenclàtor, la Comissió estarà integrada per les persones següents:

- Presidència: L'alcalde/ssa o el regidor/a en qui delegui.

- Secretaria: El Secretari/a General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

- Vocals:

 • Una persona representant de cada grup polític amb presència al Consistori, sense necessitat que hagi de ser regidor/a
 • Una persona representant d'entitats culturals del municipi
 • Una persona representant d'entitats juvenils del municipi
 • Una persona representant d'entitats esportives del municipi
 • Una persona representant d'associacions de veïns del municipi
 • Una persona representant de la Taula Feminista
 • Una representació de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor, amb veu però sense vot
Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar de la Comissió del Nomenclàtor.

Segons estableix l'article 8 del Reglament del Nomenclàtor, la Comissió es constituirà amb l'assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de la presidència i secretaria, o qui en cada cas les substitueixi, perquè sigui considerada vàlida. La Comissió també quedarà  vàlidament  constituïda quan, malgrat no s'hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. No obstant això, en cas de manca de consens la presidència podrà promoure la votació que s'ha d'aprovar amb majoria simple. El president disposarà de vot de qualitat en cas d’empat.

Podran  assistir a les reunions altres persones, amb veu però sense vot, en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar, a petició de qualsevol membre de la Comissió, i d'acord amb el procediment de presa de decisions regulat en el punt anterior. Si es tracta d'un canvi de nom, pot assistir, amb veu però sense vot, algun representant dels veïns i veïnes del carrer afectat i si, es tracta d'un polígon, algun representant de les persones promotores.

La comissió podrà promoure la celebració d’accions participatives, com ara assemblees o consultes ciutadanes.

Calendari de reunions de la Comissió del Nomenclàtor

Segons marca l'article 8 del Reglament del Nomenclàtor, la Comissió es reunirà com a mínim de forma trimestral. La presidència pot decidir no realitzar-les  en cas que no hi hagi temes a tractar o bé convocar reunions extraordinàries.

Persones que integren la Comissió

Per al mandat 2019-2023, les persones que integren la Comissió del Nomenclàtor són les següents:

President

 • Sergio Linares Salgado

Secretari

 • Emiliano Mora Labrada

Vocals

 • Beatriz López Ibáñez, en representació del grup municipal Decidim.
 • Ramon Martos Calpena, en representació del grup PSC.
 • Josep Gabarra Barneda, en representació del grup Ciutadans.
 • Melodi López Rodríguez, en representació del grup Som Ripollet.
 • Helena Bea Mellado, en representació de la Taula feminista.
 • Eloi Isern Puig, en representació de les entitats culturals.
 • Ricard Jiménez Eroles, en representació de les entitats esportives.
 • Ainara Tatché Gilabert, en representació de les entitats juvenils.
 • José Luis Suárez Román, en representació de les associacions de veïns.

Pel que fa a la Comissió Tècnica prevista en el Reglament municipal del Nomenclàtor, estarà integrada per les persones següents:

 • Àngels Sorigué Navarro, en representació del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental.
 • Elena Vilalta Gómez, com a cap d’unitat de Patrimoni i Memòria Històrica.
 • Jordi Fortuny Aguiló, com a cap de Departament d’Espai Públic.
 • Casto Sorlí Moliner, com a tècnic d’Arxiu.
Convocatòries amb l'ordre del dia de les sessions de la Comissió
Convocatòries any 2021