Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mobilitat i Transport Públic

Taula de Persones amb discapacitat

Es fa públic, per a coneixement general, que l’acord d’Aprovació Definitiva de la comissió per a persones amb discapacitat i del seu reglament de funcionament, adoptat pel Ple de la Corporació en la sessió de data 27 d’octubre de 2022, s’ha esdevingut aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, i havent transcorregut així mateix el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.