Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Defensa de la concertació territorial i l'ocupació

Moció municipal en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació. Presentada pel grup del PSC-CP.

La transformació del món laboral va a uns ritmes vertiginosos que produeixen grans desequilibris socials exigeix de respostes urgents. Les noves relacions laborals, els avenços tecnològics i la configuració del mercat laboral aportaran, també, noves oportunitats que exigeixen una actuació proactiva dels poders públics i la màxima col·laboració i cooperació entre ells.

Les polítiques actives d’ocupació són i han de ser l’eina que ha de permetre arribar a la plena ocupació i de qualitat. Les polítiques, actives dins de les polítiques d’ocupació, juguen un rol determinat quan no es produeix l’encaix entre l’oferta i la demanda de feina.

En aquest sentit, l’Article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones amb demanda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents.

Per altra banda, l’Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix les competències pròpies dels governs locals, entre les quals es troba la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tota mena d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turística i foment de l’ocupació.

Al llarg de més de 40 anys, les accions ocupacionals dels ajuntaments han esdevingut cabdals en la garantia de la cohesió social, focalitzant el desenvolupament de la persona com a centre de les seves polítiques.

Però la col·laboració, la cooperació i la concertació entre els diferents agents (Estat, Generalitat i governs locals) és bàsica en l’execució de les polítiques actives d’ocupació, com mostra la llarga trajectòria arreu del territori on instruments, com les meses locals d’ocupació, han incrementat l’efectivitat de les actuacions.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, a través de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, ha emprès un camí de canvi radical en l’execució de les polítiques públiques d’ocupació, tant en les formes com en el fons.

La manca de diàleg sincer en l’elaboració del desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha estat la tònica general en aquest procés. Pretendre aprovar una normativa d’aquest abast mitjançant decret, excloent el necessari debat, és voler donar l’esquena de nou al món municipal. A més, la manca de transparència genera la impossibilitat de previsió en la planificació i, en conseqüència, incertesa en els governs municipals. A més, els terminis fixats per al·legar s’han fet coincidir en ple període de constitució dels nous ajuntaments, impossibilitant el debat i la possibilitat d’aportar el coneixement del món local.

La concertació territorial és imprescindible. Però no es pot concertar pel territori sense el territori.

D’altra banda, la proposta del Govern desvirtua, per la porta del darrere, la capacitat efectiva dels ajuntaments reconeguda a les lleis. Pretendre modificar el percentatge en la distribució de les subvencions i el seu finançament finalista  atempta contra el principi d’autonomia local deixant-lo, de fet, buit de contingut sense poder executar amb criteri propi aquestes polítiques. Un gran nombre de municipis es veuran impossibilitats per fer front a subvencions plurianuals amb un percentatge del 30% del finançament contra pressupost propi.

En conseqüència, fer recaure en el finançament local un major pes del finançament de serveis públics de primera necessitat, en una major aportació que la mateixa Generalitat, amb la competència executiva, ofegarà més el finançament dels ajuntaments i suposarà aleshores que els ciutadans i les ciutadanes no podran optar a aquests serveis que avui els permeten millorar el seu desenvolupament personal, social i familiar.

Per tot l’esmentat fins ara, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Ripollet presentem al Ple per a la seva aprovació els següents:

Acords:

1er.- Demanar al Govern de la Generalitat la paralització de la tramitació del Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2on.- Instar al Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast i transversal de la mà dels ajuntaments, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model ocupacional català, afavoreixi els programes i les accions ocupacionals personalitzades i millori l’ocupabilitat i l’adaptació als canvis de les persones i les empreses.

3er.- Instar al Govern de la Generalitat a establir, en el desplegament de la Llei 13/2015, un sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques públiques d’ocupació sense atemptar contra les finances municipals.

4art.- Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

***

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: 20. Dels grups de PSC-CP, SOM Ripollet, C’s i Ara Decidim Ripollet.

Vots en contra: 1. Del grup d’ERC-ARA-AM.

Abstencions: Cap.