Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Compliment legislació memòria històrica

Moció pel compliment de la legislació en memòria històrica i elaboració d'un catàleg de vestigis de la dictadura franquista al municipi, i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat. Presentada pel grup municipal PSC-CP. (R/E 2019/12602).

Les generacions presents i futures tenim el deure de preservar la memòria històrica i democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de 1979, con una de les millors eines per contribuir a assegurar que mai més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir amb la conquesta de la democràcia durant la Transició.

Entre els principis rectors que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el legislador estatutari hi va situar, a l’article 54, la memòria històrica on els poder públics “han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques”.

En aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona Republicà, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició. 

Trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb l’objecte de desplegar les polítiques del Govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica.

Poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen  i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article 15.1 que “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà incloure la retirada de subvencions o ajudes públiques”.

En aquest sentit, i amb motiu que el proper desembre es complirà el 12è aniversari d’entrar en vigor al nostre ordenament jurídic l’esmentada Llei 52/2007 de Memòria Històrica presidida pel desig de contribuir a la concòrdia nacional des de la reparació a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista. Des d’aleshores s’han produït indubtables avanços en matèria de reconeixement de la dignitat de les víctimes. No obstant això, són molts els vestigis de la Dictadura que persisteixen en el nostre espai públic, en moltes ocasions, per la inacció de certs governs municipals de dretes.

Per aquesta raó és imprescindible avançar en el compliment de la llei i fer realitat que l’espai públic dictatorial i a unes persones que van reprimir les llibertats durant quatre dècades.

És per tant, en base a tot aquest compendi legislatiu que des d’aquest Ajuntament, el qual com molts d’altres de Catalunya va partir- i com també la seva ciutadania- la repressió de la dictadura franquista, reclami al Govern de la Generalitat que actuï pel compliment d’aquesta normativa del Parlament de Catalunya.

Per tot plegat, i en aplicació de la legalitat vigent esmentada, el Govern de la Generalitat hauria de donar exemple – tal com l’actual Govern estatal ha fet en el seu cas respecte proposar i aprovar els tràmits per la retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos– exigint retirar el monument de la dictadura franquista dedicat al Terç de Requetès, prop del monestir de Montserrat.

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords en aquest ple municipal:

  1. Instar al Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació vigent en Memòria Històrica faci les gestions necessàries per retirar, dins del termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta moció, el monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la plaça del Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins del terme municipal de Monistrol de Montserrat.
  1. Instar al Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació vigent en Memòria Històrica faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar tant el monument esmentat com altres elements que poguessin resultar retirats de l’entorn esmentat, si els informes tècnics corresponents avalen l’interès històric o artístic franquista que encara pugui trobar-se a la via pública.
  1. Vetllar per donar compliment des d’aquest Ajuntament a la legislació en Memòria Històrica esmentada, actuant dins el terme del municipi per identificar, valorar, i si s’escau fer retirar qualsevol símbol, monument o identificació de la dictadura franquista que encara pugui trobar-se a la via pública.
  1. Un cop elaborat el catàleg municipal de restes franquistes, es durà a Ple per a la seva aprovació i posteriorment el canvi de nom de carrers, revocació d’honors i distincions i eliminació o resinificació dels monuments franquistes.
  1. Recolzar al Govern de l’Estat en el seu compliment de la normativa estatal en matèria de memòria històrica respecte als tràmits legislatius i jurídics iniciats per a la retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos.
  1. Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al monestir de Montserrat, i a les entitats dels municipis que vetllin per a la recuperació de la memòria històrica en el nostre municipi.

 

*****

La moció s’aprova per votació: ordinària, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut reproduït.

Vots favorables: 20 dels grups d’ADecidim, PSC-CP, C’s i SOM.

Vots en contra: cap.

Abstencions: 1 del grup d’ERC-ARA-AM.