Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Defensa de la igualtat en les pensions de viduïdat

Moció per a la defensa de la igualtat de tracte entre parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

Actualment es dona a Espanya una situació de greu desequilibri entre ciutadans que decideixen contraure matrimoni i aquells altres que opten per registrar-se oficialment com a parelles de fet. Aquesta situació és generada per les deficiències que l’actual legislació en matèria de parelles de fet porta aparellada quant als requisits d’accés a la pensió de viduïtat.

La decisió de constituir parella de fet encara comporta importants diferències en cobertures i protecció. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a tenir accés a la mencionada pensió, en el seu article 221, inclou les condicions que les parelles de fet hauran de complir per a poder accedir a la pensió de viduïtat. 

Entre els mateixos s’imposa la necessitat de què les dites parelles estiguin constituïdes per un període mínim de cinc anys. D’igual manera, s’estableix que els ingressos econòmics del membre de la parella de fet supervivent no arribés durant un any natural anterior a la mort al 50% de la suma dels propis i dels del causant en el mateix període, o al 25% en cas de l’existència de fills.

En valorar els ingressos, la Llei no té en compte si la situació del supervivent al moment de la mort, és permanent o de caràcter merament circumstancial, per la qual cosa únicament es tenen en compte els ingressos de la del membre que sobreviu en un període determinat (l’any anterior a la mort), convertint la situació en completament injusta per als qui opten per aquest tipus d’unió de parelles.

En el cas concret, de què no s’acompleixin aquests dos últims requisits, només es reconeixerà el dret a pensió de viduïtat quan els ingressos del sobrevivent resultin inferiors a 1,5 vegades l’import del salari mínim Interprofessional. Si bé aquesta última clàusula s’estableix en un intent de salvaguardar la pensió en els supòsits de necessitat econòmica, la intencionalitat final de la norma no és tractar de garantir un mínim vital sinó la d’evitar la desprotecció de la família, en produir-se una reducció dels seus ingressos a causa de la defunció del cònjuge.

Els requisits assenyalats, suposen una clara vulneració de l’article 14 de la Constitució, per mitjà del qual es proclama el principi d’igualtat. La pensió de viduïtat té una naturalesa contributiva, de la qual la persona es beneficia del que va cotitzar el cònjuge mort en vida. És per aquest motiu, igual que succeeix en el cas dels matrimonis, que una persona ostenti el dret a la pensió pot compatibilitzar amb les rendes del treball, no tenint cap sentit que estableixin condicions amb més gravamen a les unions de fet.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

  1. Instar al Govern d’Espanya, la modificació dels corresponents preceptes del Reial Decret Legislatiu 8/2015 i de totes aquelles normes relacionades amb ell, per equiparar els drets en l’accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb el dels matrimonis civils.
  2. Instar al Govern d’Espanya, a què en el termini màxim d’un any, aprovi un Projecte de Llei de Parelles de Fet per el qual s’incorpori en el Codi Civil una regulació del règim de la parella de fet aplicable en tot el territori nacional, així com que incorpori les modificacions oportunes en altres normes per tal d’evitar qualsevol classe de discriminació jurídica de les parelles de fet, enfront dels matrimonis per raó del seu estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan concorrin la resta de requisits que s’estableixin en cada cas.

***

La moció s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els membres.