Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sobre Tribut Metropolità, després de les quatre Resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya

Moció sobre Tribut Metropolità, després de les quatre Resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya. Presentada pel grup municipal de SOM Ripollet.

Atès  que  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya  ha  emès  les  quatre  resolucions números AO-00215/2019, Q-06403/2020, Q-10452/2020 i Q-11155/2020 relatives al “tribut   metropolità”   de   l´Àrea  Metropolitana   de  Barcelona  (AMB),   després d´haver rebut nombroses queixes dels municipis de la segona corona.

Atès que cal trobar altres vies de sistema de finançament de l’AMB més justes, igualitàries, equitatives, eficients i suficients.

Atès que la ciutadania té dret a una fiscalitat justa, respectant els principis de capacitat econòmica, progressivitat, redistribució, igualtat i equitat, no sent aquests els criteris de càlcul del tribut metropolità en basar-se sobre els valors cadastrals.

Atès que existeix una falta d’uniformitat en el càlcul del tribut, entre municipis, provocant diferències injustes en la implantació del tribut.

Atès que els nostres contribuents tenen dret a la devolució de l'import del tribut satisfet indegudament, per tal de garantir els principis de legalitat i no confiscatorietat.

Atès que no s’han establert al tribut uns beneficis fiscals per a les persones en situacions fràgils, vulnerables i crítiques, sense protegir les economies familiars més desfavorables.

Atès que les notificacions del tribut no es van realitzar de forma fefaent, considerant que es tractava d’un nou tribut, i no es podran aplicar els recàrrecs de la via executiva, si l'administració no acredita que ha fet la notificació individualitzada d'alta en el padró.

Atès que no disposem d’un calendari d’inversions de millores en infraestructures i  serveis   de  l´AMB  en  ordre  a  pal·liar  les  deficiències  i  desequilibris  del  nostre municipi,  tot  assolint  els  objectius  de  qualitat  en  el  transport  públic,  mobilitat sostenible, accessibilitat universal i protecció als col·lectius més vulnerables.

Atès que a tots els nostres municipis de la segona corona metropolitana no s'ha integrat la targeta T-16 (nens/nenes) de transport de viatges per utilitzar dins de tota la Zona 1 del transport metropolità.

Atès que l´AMB ha de garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu amb la ciutadana i les seves plataformes veïnals en l'escolta de peticions i la cerca consensuada de solucions.

Atès que el nostre Ajuntament va votar en contra de l´aprovació definitiva de l´Ordenança del tribut metropolità 2022 en el Consell de l´Àrea Metropolitana de Barcelona del 21 de desembre de 2021.

Per tot això,  la Plataforma No Tribut AMB demana als grups polítics municipals l´adopció dels següents acords:

Primer.- Demanar a l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suspendre la implantació del tribut en els 18 municipis de la segona corona per l´any 2023 en el qual s’haurà d’establir les mesures correctores, recomanades i reclamades pel Síndic de Greuges de Catalunya en les seves quatre resolucions emeses.

Segon.- Sol·licitar el no aplicar els recàrrecs per via executiva dels rebuts dels tributs no cobrats, al no haver fet l´AMB la notificació individualitzada i fefaent als contribuents.

Tercer.- Retornar als nostres contribuents els imports satisfets indegudament de més del tribut de l´exercici 2019 i que s´han calculat erròniament.

Quart.- Instar a l’AMB reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més just, igualitari i equitatiu.

Cinquè.- Reclamar la constitució d’una taula de diàleg amb la representació política de la Junta de Govern de l´AMB i la Plataforma No Tribut AMB Unificada que representa les diferents plataformes locals dels nostres municipis, amb l´objectiu   de   portar   un   debat   conjunt   i   arribar   a   acords   sobre   el   tribut metropolità.

Sisè.-  Reiterar  el  vot  contrari  d´aquest  Ajuntament  a  l´aprovació  definitiva  de l´Ordenança  fiscal  del  tribut  metropolità  2023  en  el  pròxim  Consell  de  l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que es presenti aquesta Ordenança per la seva aprovació.

Setè.- Traslladar els acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Sr. Jose Luis Suárez, en representació de les associacions de veïns de aquesta població, entitats promotores d´aquesta moció.