Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sobre la millora de la planificació, el procés d'admissió, l'oferta formativa de Formació Professional i l'aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya.

Moció sobre la millora de la planificació, el procés d’admissió, l’oferta formativa de Formació Professional i l’aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya. Presentada pel grup municipal del PSC-CP.

La Formació Professional i l’aprenentatge al llarg de la vida són un dret de la ciutadania, també ratificat als articles 21.5 i 25.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Correspon als governs desenvolupar marcs institucionals i polítiques ambicioses per garantir la seva cobertura universal amb participació dels agents socials i empresarials.

En economies de la incertesa i del canvi permanent, la Formació Professional i l’aprenentatge al llarg de la vida són eines clau per mantenir i millorar l'ocupació, accedir a treballs dignes i fer funcionar l'ascensor social.

Invertir en formació professional és prioritari per enfortir la competitivitat de Catalunya en les cadenes globals de valor i assegurar un creixement econòmic més sòlid i més compartit. Per això, tant les transicions digitals i sostenibles del model econòmic com l’extensió de la cura de les persones del model de benestar han de comptar amb la Formació Professional com a palanca transformadora que capacita i desenvolupa les competències que requereix el país.

Entre 2020 i 2021, el Govern de Pedro Sánchez ha transferit 86,2 milions d’euros per modernitzar la formació professional a Catalunya i fins al 2026 n’hi arribaran més de 1.000 milions. Cal destacar la transferència de 32,1 milions d’euros per a la creació de 17.125 places ordinàries i 3.300 noves places plurilingües. En total, Catalunya ha rebut el finançament del Ministeri d’Educació i Formació Professional per crear 20.425 places noves sense que el Departament d’Educació hagi fet constar quantes ha creat.

Des del PSC treballarem per una Formació Professional d’alta qualitat i a l’alçada d’una societat moderna, creativa i dinàmica com és la societat catalana.

Una nova Formació Professional amb una oferta territorialment equilibrada, amb noves titulacions emergents, més tecnològica, internacionalitzada, innovadora i inclusiva que promogui la paritat de gènere en les especialitats.

Catalunya té grans reptes estructurals en la capacitació del talent del capital humà que no admeten la dilació, els dubtes i la improvisació que han demostrat els recents Governs catalans. Aquets reptes han de respondre a 3 grans desafiaments.

1. En primer lloc, hem de millorar el nivell mig de formació de la ciutadania.

2. En segon lloc, hem d’atreure els estudiants, la població activa i al teixit de petites i mitjanes empreses a una oferta renovada de Formació Professional més digital, flexible, acumulable i ascendent a formacions superiors, ajustada a les seves necessitats i a una demanda més complexa i diversificada.

3. En tercer lloc, hem de millorar la taxa d’èxit a la Formació Professional que ara és del 63% al finalitzar els estudis, dotant als centres dels recursos i ràtios adequades. Així com prevenir i reduir la taxa d’abandonament prematur i regulant un circuit integrat de segones oportunitats que entronqui amb el sistema obert i ascendent de FP.

Per tots aquests motius els Grup Socialista proposa al Ple, l’adopció dels següents.

ACORDS:

1. Instar al Departament d’Educació de la Generalitat a impulsar un Pacte per la transformació i modernització de la Formació Professional i l’Aprenentatge al llarg de la vida que recolliria els següents components:

a. Dimensionar i planificar l’oferta de Formació Professional i adaptar-la a les necessitats sectorials i territorials i a la demanda formativa de la ciutadania, amb l’objectiu d’oferir una formació, una qualificació i requalificació professional de qualitat, actualitzada i vinculada als sectors emergents, i contemplar els recursos necessaris per l’execució d’aquest pacte.

b. Planificar l’oferta formativa d’acord amb una prospecció realitzada prèviament i conjunta amb els agents econòmics i socials del territori, tenint en compte els informes i propostes de les Taules mixtes de planificació, dels Consells municipals de la Formació Professional, els Consells territorials de la Formació Professional, així com amb les Diputacions i els Consells comarcals.

c. Redimensionar l’oferta pública de Programes de Formació i Inserció, de Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica , de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional i dels Cursos d’Especialització d’acord amb una millora en la planificació i prospecció, preveient l’increment de docents i d’equipaments necessaris arreu del territori, combatent també les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de Formació Professional, i prioritzar la creació de noves places a les comarques amb més dèficit de previsió.

d. Millorar el procés de preinscripció i matriculació a cicles formatius de Formació Professional o impulsar les reformes necessàries en la normativa vigent per tal de fer aquests processos més àgils, simples i transparents, i per garantir que l’adjudicació definitiva de places finalitzi com a màxim al mes de juliol i, en tot cas, sempre abans de l’inici de curs.

e. Promoure itineraris formatius de formació professional, garantint una plaça a cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) en la família professional desitjada a tot l’alumnat de continuïtat formativa, ja sigui provinent de 4t d’ESO, de Programes de Formació i Inserció (PFI) , de Cicles de Formació Professional Bàsica, del curs de formació específic per accedir a CFGM, d’escoles d’adults on s’hagi obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES) i de Batxillerat, així com d’altres cicles formatius, sense excloure altres persones provinents d’altres trajectòries formatives o laborals.

Garantir una plaça a cicle formatiu de grau superior (CFGS) en la família professional desitjada a aquells estudiants de grau mitjà que desitgin continuar el seu itinerari formatiu en una família professional específica, així com als estudiants provinents de Batxillerat, sense excloure a persones provinents d’altres trajectòries formatives o laborals.

Promovent la continuïtat post obligatòria a l’alumnat amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu), adaptant tant les condicions d’escolarització com l’avaluació per assolir una educació més inclusiva i d’èxit en cicles de Formació Professional, i incrementar també amb aquest objectiu els Itineraris de Formació Específics (IFEs) amb famílies formatives diverses al conjunt del territori.

f. Articular i posar en funcionament el proper curs 2023-2024 un sistema integrat d’orientació professional al llarg de la vida i acompanyament de l’alumnat matriculat a l’educació obligatòria i post obligatòria, i formació d’adults, en el marc de la formació contínua, estretament vinculat a la prospecció de necessitats formatives i a la planificació de l’oferta, i especialment de l’alumnat preinscrit a determinats cicles 3 formatius que no ha pogut accedir a cap plaça per manca d’oferta o per no ajustarse als seus interessos i expectatives.

g. Elaborar i dotar econòmicament un Pla contra l’abandonament prematur, en col·laboració les administracions locals i supramunicipals (ajuntaments, diputacions i consells comarcals ), en els cicles formatius de grau mitjà per tal de reduir les xifres d’abandonament escolar prematur en aquests, que repercuteixi en una millora de l’acompanyament, la informació i la orientació de l’alumnat, prèviament a l’accés als cicles i durant la seva estada.

h. Impulsar convenis entre el govern de la Generalitat i empreses, patronals, cambres de comerç i/o administracions per zones educatives, per facilitar la tasca dels centres formatius a l’hora de buscar oportunitats de pràctiques o de formació dual pel seu alumnat.

i. Preveure un increment de la partida destinada a subministrament dels centres educatius per tal que aquells centres de Formació Professional, especialment els que fan un ús més intensiu d’energia pel que fa al funcionament de maquinària o tecnologia, no vegin afectada la seva activitat aquest curs.

j. Eliminar les taxes per accedir a cicles formatius de Formació Professional el proper curs 2023-2024 i promoure una línia d’ajuts per estudiants de cicles formatius pel desplaçament al seu centre formatiu, que complementi les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional, per fomentar la igualtat d’oportunitats d’accés.

k. Donar compliment als compromisos adquirits en el recent Pacte per la Indústria referent a la Formació Professional.

2. Instar al Departament d’Educació de la Generalitat a impulsar i fer efectiva l’equiparació de les condicions del professorat tècnic de la Formació Professional amb el professorat de secundària.

3. Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i l’ACM, a les diputacions, al Consell Escolar de Catalunya, als Consells Escolars Municipals, als Consells Municipals de la Formació Professional, als Consells Territorials de la Formació Professional , als centres que imparteixen Formació Professional del municipi, i a les entitats sindicals i empresarials del municipi.