Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Minimitzar l'impacte econòmic

Moció per demanar al Govern Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual. Presentada pel grup del PSC-CP i consensuada per tots els grups.

Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó també econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer front al pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.

Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les persones que s’hi veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les Ordres Ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020.

Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els fons del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a continuació es van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.

Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021: ajuts directes a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el programa per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, entre d’altres.

En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.

A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que es van transferir des del Govern d’Espanya.

Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes transitoris per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos

El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la COVID-19 que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat sol·licitud, no saben si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dona alternativa.

De la mateixa manera els Ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la pandèmia, es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part del Govern de la Generalitat d’aquests ajuts.

El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les hauria d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l’habitatge, com han fet altres comunitats autònomes.

És per tot això, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Ripollet, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Una moratòria de tots els desnonaments fins a finals de 2021, per tal d’aconseguir que ningú es quedi enrere en aquesta nova crisi.

QUART.- Regulació dels preus dels lloguers, tenint en compte territoris i zones amb la voluntat d’una baixada de preus, així com l’establiment de lloguers socials per a famílies vulnerables.

CINQUÈ.- Dotar als ajuntaments dels recursos i eines necessàries per poder aplicar la Llei24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència a l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

SISÈ.- Donar trasllat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del municipi. 

****

L’acord s’adopta per votació: Ordinària.

Vots favorables: Unanimitat de tots els presents.