Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reglament Orgànic Municipal

Norma aprovada per l'Ajuntament en Ple que determina l'organització i funcionament de l'Ajuntament de Ripollet.

Ripollet és un municipi de la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona. Forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i actualment té una població aproximada d’uns 39000 habitants. Amb aquestes característiques, a l’Ajuntament li correspon una representació de 21 regidors/es, de conformitat amb el resultat de les eleccions municipals i fixada per la Llei 5/1985, de 19 de juny, orgànica del règim electoral general.

En el marc que li atorga la legislació actual sobre el règim local, pel que fa a la potestat reglamentària i d’autoorganització dels municipis, Ripollet s’ha de dotar d’una normativa pròpia que reguli la seva organització, el seu funcionament intern i els seus òrgans de govern. Per això, en data 28 d’abril de 2005, el Ple va aprovar el reglament orgànic municipal que va ser publicat al BOP de data 17 de maig de 2005.

En aquest temps han estat molts els canvis organitzatius realitzats tant al govern municipal com a la pròpia administració de l’Ajuntament. A més, la normativa també ha estat modificada i ara cal donar compliment als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, tal com regula la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tot això, és imprescindible una modificació i actualització del reglament orgànic municipal, adaptant-lo a la nova realitat tant municipal com social i tecnològica.

El present reglament orgànic municipal (ROM) s’estructura en un Títol Preliminar que descriu fonaments jurídics, l’objecte i la llengua pròpia de l’Ajuntament; dos Títols principals; dues Disposicions addicionals relatives a l’aplicació d’aquest reglament i la seva sistemàtica legislativa i una Disposició final que estableix la seva entrada en vigor.

El Títol I, abasta i regula tot allò que fa referència a l’organització de l’Ajuntament com a institució pública i el seu funcionament, tant pel que fa al govern municipal com pel que fa als diferents òrgans, obligatoris i complementaris, que integren tota l’estructura orgànica de la corporació.

El Títol II, es dedica a l’Estatut que regula la condició de membre de l’Ajuntament de Ripollet, detallant les formes d’adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de membre, així com els seus drets i deures en l’exercici de les funcions inherents al càrrec que ocupen, essent d’aplicació per a totes les persones electes que integren la corporació.

Cal entendre el present reglament no tan sols com a instrument de precisió del regim local, sinó com a la representació de l’exercici de l’autonomia local respecte

per establir aquelles especificitats del règim d’organització propi i de funcionament.

Actualitzem un instrument normatiu que ens ha de permetre regular aspectes clau com la organització municipal, els canals de comunicació i participació o l’aplicació de les normes particulars del procediment administratiu. En definitiva, facilitar i promoure l’exercici democràtic de governança a l’Ajuntament.

En aquests darrers anys, s’ha treballat per a construir un entorn de qualitat democràtica, com amb l’aprovació majoritària del Ple municipal del Codi Ètic i de Bon Govern, l’any 2018, així com també s’ha aprovat el Reglament de participació ciutadana aquest any 2021. Aquesta tasca de treball continu per millorar els indicadors de qualitat democràtica de l’Ajuntament, assoleix una nova fita amb aquest nou ROM.

Així doncs, partint d’un objectiu recollit dins del pla d’acció de mandat, el nou text del ROM s’ha treballat conjuntament amb les forces polítiques presents al ple. Més enllà del compromís municipal amb el bon govern i la transparència com a eix identitari, cal destacar la implicació del conjunt de forces en la construcció d’una eina col·lectiva i vital per al funcionament de la institució.