Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pressupost municipal

Informació sobre el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i consulta d'exercicis anteriors. Informació sobre els moviments de pressupost com modificacions pressupostàries o execucions trimestrals, entre altres.

Què és el pressupost:

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural).

 

Estructura d’un pressupost:

El pressupost s’estructura seguint tres classificacions:

  1. Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
  2. Funcional. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
  3. Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.
 
Capítols d’un pressupost:

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

Capítol 1. Impostos directes

Capítol 2. Impostos indirectes

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Capítol 6. Alienació d’inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 8. Actius financers

Capítol 9. Passius financers

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis

Capítol 3. Despeses financeres

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Fons de contingència pressupostària

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 8. Actius financers

Capítol 9. Passius financers

 

Com s’executa el pressupost

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) i finalment l’ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que , com a mínim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). El pressupost ha de ser aprovat pel Ple muncipial i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos. Consulta del pressupost municipal de l'any en curs .

L'adreça de l'enllaç és: https://www.seu-e.cat/ca/web/ripollet/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost

L'execució pressupostària és la informació econòmico financera trimestral de l'execució del pressupost del Ajuntament en les seves diferents fases.

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/ripollet/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral

El pressupost municipal aprovat per l'any en curs pot ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l'exercici. Les variacions es poden produir principalment, per tres motius: 1) canvi en els objectius inicials; 2) Insuficient dotació d'un o de diversos crèdits; 3) per la seva duració temporal

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/ripollet/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/modificacio-de-pressupostos

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que indica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'adreça de l'enllaç és: https://www.seu-e.cat/ca/web/ripollet/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/compliment-dels-objectius-d-estabilitat-pressupostaria

Una vegada executat el pressupost durant tot l'exercici s'ha de realitzar la liquidació. La seva finalitat és avaluar si les previsions pressupostades inicialment han estat ajustades, eficients i eficaces d'acord amb l'execució efectuada, de manera que permeti adoptar les mesures correctores que siguin necessàries amb vista a exercicis vinents.

L'adreça de l'enllaç és: https://seu-e.cat/ca/web/ripollet/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/liquidacio-del-pressupost/despeses-per-programa