Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet supera els 40 milions d'euros de pressupost per al 2021

Imatge 1.
Imatge 1
Salvar les persones i salvar l'economia local, els dos objectius principals del pressupost, per pal·liar l'impacte de la COVID-19, a més d'invertir en nous i millors equipaments i en una ciutat més neta.
El pressupost de l'Ajuntament de Ripollet per a l'exercici 2021, que inclou la previsió d'ingressos i despeses de la societat pública Genera Mitjà Propi SL, ascendeix a 40.553.460,82 €, uns 4 milions d'euros més que l'any passat. En un pressupost marcat per la crisi econòmica i social provocades per la pandèmia de la COVID-19, l'Ajuntament aposta per augmentar la despesa, realitzant un esforç per buscar finançament extern i també crèdits, en cas necessari, per tal d'aconseguir, més enllà de pal·liar l'impacte de la pandèmia, continuar apostant per altres projectes importants per la ciutat. Així, a més d'incrementar partides socials i d'ajuts per a reactivar l'economia local, també hi ha partides per al manteniment d'escoles, el nou contracte de neteja viària i el de manteniment de l'enllumenat, entre d'altres. I a l'apartat d'inversions, figuren projectes com ara la reforma del Poliesportiu, el gual del riu Sec, el nou arxiu o la construcció d'un Viver d'empreses. L'expedient serà presentat a aprovació en el pròxim Ple ordinari, que tindrà lloc aquest dijous, 17 de desembre.

La presentació del pressupost en roda de premsa va tenir lloc aquest dimarts dia 15, a càrrec de les tinentes d'alcalde d'economia, Pilar Castillejo, i de modernització econòmica, Andrea Guijarro. Castillejo, va explicar que "s'ha mirat a curt termini per fer front a l'emergència i s'ha planificat a llarg per construir més enllà de les mesures pal·liatives". La primera tinent d'alcalde assegura que "les promeses i els anuncis de suport a l'economia local no han estat efectives en cap de les formes que s'han anunciat", però cal donar una resposta a la ciutadania davant les greus conseqüències de la crisi i "hem de fabricar les eines que ens permetin fer avançar l'econimia local i no deixar ningú enrere". 

Ingressos. Disminueixen els impostos i augmenten les transferències
L'Estat d'ingressos del pressupost recull l'estimació sobre el rendiment de les ja aprovades ordenances fiscals i preus públics i té en compte les transferències i subvencions d'altres administracions. Pel que Pel que fa al capítol I d'ingressos, referent als impostos directes, disminueix, globalment, més d'un 1%, donat que la previsió d'increment d'un 2% de l'IBI, per la revisió dels valors cadastrals, no compensa la previsió de disminució d'ingrés de més d'un 32% en plusvalía (IIVT). En la mateixa línia, el capítol III de taxes i preus públics també presenta inicialment un descens d'un 6,7 %. "S'ha hagut de buscar fórmules per equilibrar aquest descens dels capítols I i II que han de suportar la despesa corrent de l'Ajuntament i s'han estudiat noves propostes d'ingressos i alguna reformulació de les actuals", va explicar Castillejo. 

Per contra, el capítol IV d'ingressos, referent a les transferències corrents que rebrà l'ajuntament, s'incrementa en un 7,24%, fruït, essencialment, dels ajuts publicat per l'AMB. Parlem se subvencions com la del punt d'assessorament energètic (86.972,98 €), de prevenció de residus i porta a porta (855.000 €), el programa APROP per pal·liar els efectes de la COVID-19 (469.984 €) o la subvenció del Pla Educatiu d'Entorn (108.891 €). D'altra banda, el capítol VII d'ingressos, que recull les transferències de capital, inclou la subvenció aconseguida de la Diputació de Barcelona, de 1.989.881,59 €, per a l'execució de la fase I del projecte integral de remodelació del Poliesportiu municipal. El pressupost també preveu en el pressupost d'ingressos, un préstec de 2.337.488,34 €, que es formalitzarà o no depenent de si finalment pot incorporar romanents de tresoreria, en el cas de no obligació de compliment de les regles fiscals.

Despeses. Salvar les persones i l'economia local 
Quan a la previsió de despesa, tret del capítol I de Personal, que no presenta variacions destacades, la tinent d'alcalde d'Economia, Pilar Castillejo, va explicar que els capítols II i IV els destinats "a salvar a les persones i salvar a l'economia local", "amb mesures que ajudin a superar la crisi, tant per pal·liar l'emergència, com per intentar recuperar l'economia de la ciutat". En aquesta sentit, els esforços s'han centrat en els àmbits de Drets Socials i Desenvolupament econòmic, incrementant partides com la del contracte pel Servei d'Atenció Domiciliària, amb un augment del 56%, que respon tant a l'increment de la demanda per la incidència de la COVID-19 com al nou conveni salarial de les treballadores d'aquest sector. Altres mesures en aquest sentit són:

· Increment d'50% de les partides d'ajuts econòmics.
· Increment d'50% dels ajuts a l'habitatge.
· Nova partida per un contracte pel transport adaptat.
· Nova partida per fer front a la pobresa energètica.
· Partida pels treballs de la licitació de la futura plataforma de serveis per la gent gran (residència).
· Nova partida econòmica de 75.000 € per una convocatòria oberta d'ajuts a l'habitatge.
· Partida de 204.960 € a plans d'ocupació.
· Increment del 14,5% de les partides de promoció i dinamització del comerç local.
· Increment del 56,3% de les subvencions per actuacions pel desenvolupament econòmic a empreses locals.
· Nova partida de 50.000 € destinada a l'impuls de l'economia local.

"Aquest esforç ha implicat deixar alguns altres projectes a l'espera que una recuperació econòmica ens permeti posar-los en marxa", va explicar Castillejo, qui tot i això, va assegurar que "el projecte de construir una ciutat més visible i més amable no pot aturar-se". En aquest sentit, va destacar aspectes del pressupost com ara:

· Partides necessàries per l'encàrrec a Genera del manteniment de les escoles.
· Nou contracte de neteja viària.
· Nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic.
· Manteniment, i en alguns casos increment, dels ajuts destinats a les entitats socials, juvenils, esportives i culturals.

Més de 4 milions d'euros d'inversions
Els capítols VI d'inversions reals i VII de transferències de capital del pressupost destinen un total de 4.327.369,93 € en inversions a Ripollet l'any 2021. Tal com va explicar la tinent d'alcalde de modernització administrativa, Andrea Guijarro, "tot i que la realitat de la COVID-19 ens condiciona totalment la despesa corrent, no ens ha de fer oblidar altres projectes importants pel nostre poble". Guijarro va destacar, en primer lloc, la fase 1 de la reforma del Poliesportiu. Es tracta d'una actuació de renovació integral de les instal·lacions esportives municipals, amb un import global de 4.910.615,73 €, i que comptarà amb un 100% de finançament extern. El pressupost del 2021 recull la transferència de 1.989.881,59 € a l'AMB.
També contempla una aportació per les actuacions a la llera del riu, en concret per un pas fluvial sobre el riu Sec, amb un cost previst de 257.498,25 €, finançats en 193.123,69 € per l'AMB i els restants 64.374,56 € per l'Ajuntament. I la darrera de les transferències de capital a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per un import de 893.113,78 € és per a la construcció i dotació del nou arxiu municipal al solar de l'antic casino recollida. Aquesta actuació, amb un cost total de 1.900.000 €, preveu una subvenció d'un 52,99%.

Pel que fa a les inversions del capítol VI que seran executades per l'Ajuntament, Guijarro va destacar les següents:
· 255.000 € per a convertir l'antic Jutjat de Pau en l'equipament de referència de les dones de Ripollet.
· Inversió de 705.000,00 € en la construcció del Viver d'empreses, a la primera planta de la nau municipal.
· Pavimentació de la passarel·la i adaptació per a persones amb necessitats de tipus visual, amb un import previst de 170.000 €.
· Centraleta telefònica pròpia, per un import de 80.000 €.
· Programa de millores a les escoles, amb un import de 170.000 €.

Ripollet, 16 de desembre de 2020