Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost general de l'Ajuntament de Ripollet per al 2020 supera els 36 milions d'euros

Imatge 1.
Imatge 1
La dissolució dels patronats, amb la integració de les seves partides, marca el pressupost general. Un pressupost que té molt en compte els serveis a les persones, la millora d'equipaments i la lluita contra el canvi climàtic a les seves despeses i inversions.
El pressupost general de l'Ajuntament de Ripollet per a l'exercici 2020 és de 36.129.073,27 €, i es presentarà aquesta tarda al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial, juntament amb l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat 100% municipal Genera Mitjà Propi, S.L., que és de 1.965.574,79 €. Tal com va explicar la 1a tinent d'alcalde i regidora d'Economia, Pilar Castillejo, en roda de premsa aquest dilluns, el pressupost arriba marcat per la pròrroga del de l'any anterior i pel repte de la dissolució dels patronats, a data 31 de desembre. "Tot això ha suposat un esforç important, unificant totes les partides en un únic pressupost de la corporació, tot i que l'impacte es veurà el 2021, ja que durant aquest 2020 s'hauran d'anar unificant els contractes vigents dels diferents serveis". Castillejo també va voler destacar l'increment considerable del capítol 1, el de personal, sobretot, pel fet que integra el personal laboral de l'empresa Genera.

Recordem que el pressupost per l'exercici 2019 no es va aprovar, motiu pel qual es va prorrogar automàticament el pressupost de 2018, amb els ajustos corresponents a serveis i programes conclosos i ingressos afectats. Així, el pressupost global de 2019 ha estat de 32.615.528,84 € i el de 2020 suposa, comparativament, un 10,77 % més.

L'estat d'ingressos del pressupost recull l'estimació d'ingressos calculada sobre el rendiment previst de les ordenances fiscals i ordenances reguladors de preus públics, les transferències corresponents a la Participació en els Tributs de l'Estat (PTE) així com del Fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya i les transferències i subvencions d'altres administracions públiques, tant les destinades a despesa ordinària com a inversions. El rendiment dels tributs i taxes ha estat calculat de manera molt acurada prenent com a base els tipus impositius que figuren a les ordenances vigents, l'avanç de liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2019 i la liquidació de l'exercici 2018.

Augmenten els ingressos
La regidora d'Economia ha destacat el creixement que experimenten els ingressos del capítol I (Impostos directes) i III (Taxes i altres ingressos), amb augments del 4,29% i del 6,62%, respectivament. Un augment degut, sobretot, a la revisió dels valors cadastrals amb efectes a 1 de gener de 2020 i a la recaptació que s'ha previst pels nous serveis que es pretenen iniciar. També s'ha estimat un creixement de les previsions inicials del capítol IV d'ingressos (Transferències corrents), fruit essencialment de l'increment de les entregues a compte de la Participació en els Tributs de l'Estat. D'altra banda, el capítol V (Ingressos patrimonials) augmenta un 50%, aproximadament, per la posada en funcionament de concessions demanials, per l'ús i explotació d'espais de domini públic durant el 2020. En canvi, el capítol II (Impostos indirectes) es redueix a la meitat, atesa la tendència decreixent de la recaptació en el 2019. No es preveu consignació en els capítols VI (Alienació d'inversions reals) i VII (Transferències de capital) d'ingressos. Pel que fa al capítol VIII, d'actius financers, recull la previsió del retorn de les bestretes concedides al personal municipal. Així mateix, el pressupost d'ingressos també preveu la formalització un préstec per finançar diferents projectes d'inversió.

L'estat de la despesa
Millores laborals i més serveis a les persones
Pel que fa a la despesa, el capítol I, de personal, presenta un augment del 13,33% en relació amb l'exercici anterior, motivat per la voluntat d'aplicar l'increment del 3% de les retribucions que es preveu que marqui la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) de 2020, per les noves condicions de treball que s'han aprovat durant el 2019 i, especialment, per la integració del personal laboral de Genera Mitjà Propi SL. Així, la consignació inicial d'aquest capítol, permet atendre els drets dels treballadors continguts tant en el Pacte de Condicions de Treball del personal funcionari com en el Conveni Laboral del personal laboral.

El capítol II, de despeses en béns i serveis corrents, presenta una previsió inicial amb un augment del 12,18% en relació amb el pressupost inicial de 2019. Aquest increment respon, per una banda, a la voluntat de l'equip de govern de reforçar alguns serveis essencials per consolidar drets de les persones de Ripollet, com ara l'incrementem del Servei d'Atenció Domiciliària i la posada en marxa la Borsa de Lloguer. D'altra banda, es contemplen també les partides necessàries per atendre la posada en marxa del nou servei creat per atendre amb qualitat les necessitats educatives musicals. L'envelliment dels equipaments municipals també requereix un esforç pressupostari que ha estat contemplat en aquest projecte pel 2020.

Residu Zero per a fer front a la crisi climàtica
La partida de capítol II també contempla un esforç considerable per fer front des del municipi a la crisi climàtica, tot apostant per mesures que ens acostin al model de Residu Zero amb què Ripollet s'ha compromès. En aquest sentit, recull una partida important per implementar el nou model de recollida de residus, comptant en aquest cas amb subvencions del mateix import per fer-hi front, provinents de diferents administracions supramunicipals.

El capítol III, de despeses financeres, es redueix un 64,21% motivat per la disminució de la càrrega financera pel venciment de diferents operacions de crèdit concertades. Per la seva banda, el capítol IV, despeses per transferències corrents, presenta un decrement del 60,12% en relació amb el pressupost inicial de l'exercici 2019, motivat principalment per la no dotació de les aportacions als patronats municipals pels 2020. Aquestes despeses s'han distribuït en altres capítols.

Inversions a escoles, a equipaments esportius i al Mercat
En relació amb el capítol VI d'inversions reals, es partia el 2019 de la seva no consignació, per la pròrroga automàtica del pressupost de 2018. Pilar Castillejo va comentar, en relació a les inversions reals, que durant el 2020 l'execució pressupostària estarà fortament condicionada pel Pla Econòmic Financer, aprovat al Ple d'octubre de 2019, i "això fa que considerem aquest un any per planificar". Igualment, per al 2020 s'han pressupostat 430.000 € per a inversions a les escoles públiques, 460.000 € per a actuacions en equipaments esportius i 130.000 € per a millores en el Mercat Municipal.

El capítol VIII, d'actius financers, recull la previsió de la despesa corresponent a l'atorgament de bestretes al personal municipal. Finalment, el capítol IX, de passius financers, es redueix un 56,33 % a causa dels venciments, a curt termini, de diferents crèdits signats per aquesta corporació, sense preveure cap amortització anticipada.

Ripollet, 19 de desembre de 2019