Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla director de comunicació 2022-2023

Totes les administracions s’han de dotar d’eines estratègiques que els permetin desenvolupar, entre altres, l’estructura institucional com a garantia d’una gestió eficient i eficaç dels recursos públics. Els plans directors són un d’aquests instruments dels quals ens podem servir per a establir directrius que marquin els objectius a mig i llarg termini en cadascuna de les matèries de les quals són objecte.

Tot i que, a diferència d’altres polítiques públiques, la normativa vigent no obliga a disposar d’un pla estratègic de comunicació, aquesta eina resulta indispensable per a donar a conèixer les actuacions municipals, tant de cara a la ciutadania com al propi personal que treballa a la nostra administració.

Per aquest motiu, és adient traslladar l’aprovació d’aquest pla director al Ple de l’Ajuntament, en tant que es tracta d’un document que actuarà com a element de cohesió entre la ciutadania, la institució i el personal que ofereix els serveis públics municipals.

L’objectiu principal de la comunicació institucional és posar en coneixement de la ciutadania en general els serveis que presta l’organització i les actuacions que du a terme. Així, la comunicació ha de fer possible l’apropament de l’administració a la ciutadania i ha de ser una eina estratègica, com a instrument de transparència, participació i govern obert. Una participació de la societat que ha de ser activa, pel progrés de la ciutat, facilitant i promovent el debat, que ens ajudi a conèixer les opinions i necessitats de la ciutadania i les entitats, promoure la seva col·laboració i la co-administració.

La planificació estratègica de la comunicació és important en tant que és imprescindible per transformar una institució en termes de credibilitat i unitat. El Pla de comunicació ha de servir com a eina per ajudar a aconseguir els objectius fixats, organitzar la feina diària, marcar prioritats i preveure i abordar diferents situacions, entre elles les crítiques o desfavorables.

El Pla de comunicació recull, entre d’altres, la necessitat de prioritzar i planificar campanyes i/o accions comunicatives en relació a grans temes fixats, com és el cas de les actuacions de sostenibilitat, gestió de residus i serveis; també aquells relacionats amb els serveis i equipaments necessaris per a la vida de les persones i els relatius al desenvolupament econòmic de municipi. Factors, tots ells, que ajuden a millorar la visió de la ciutadania envers l’administració i el govern local. I no es pot oblidar la inclusió i el feminisme com a valors intrínsecs i transversals en totes les polítiques públiques del govern municipal.

Tot i les disfuncions generades per la pandèmia, amb els mitjans propis del departament de Comunicació, s’han anat realitzant les accions de diagnosi, com ara enquestes entre el personal municipal, entrevistes amb personal directiu, enquestes a mitjans i entre la ciutadania, així com diferents trobades de treball internes de l’equip de Comunicació.

El Pla es basa en 4 eixos, que són l’atenció i la informació a la Ciutadania; la integració operativa i d’estil corporatiu; la millora de la comunicació interna i l’aposta per l’audiovisual i les xarxes socials. A partir d’aquí, s’han fixat 22 objetius, que es pretenen aconseguir a través de 70 accions, calendaritzades en un cronograma i acompanyades d’indicadors de control i seguiment.

El Pla ha estat presentat als membres de la Junta de Govern Local i a les persones que exerceixen la coordinació dels àmbits, en data 27 de setembre de 2022. També es va fer una convocatòria a tots els regidors/es de l’oposició, en data 3 d’octubre de 2022, als quals se’ls va fer arribar el document, convidant-los a realitzar aportacions i/o esmenes.  

És base de la comunicació institucional, el dret fonamental a la informació de la ciutadania, recollit en l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans; article 20 de la Constitució Espanyola i article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així, la comunicació és un dret clau per garantir la transparència i el bon govern dels ens públics, enfortir la confiança dels ciutadans en les institucions i afavorir la participació ciutadana.

El present Pla de comunicació també es regeix per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que determina els continguts de l’obligació de transparència i les regles a les quals resta sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d’altres drets.

Així mateix, es recullen els principis de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, així com de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

D’altra banda, el pla ha tingut en compte les directrius fixades a:

  • Reglament de Participació de l’Ajuntament de Ripollet, pel que fa als aspectes relacionats amb la participació ciutadana.
  • 2n Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Ripollet, quant al llenguatge inclusiu i a la igualtat efectiva entre homes i dones.
  • Pla d’Ordenació dels Recursos Humans de l’Ajuntament de Ripollet, pel que fa als aspectes relacionats amb la comunicació interna.

El Pla director de Comunicació de l’Ajuntament de Ripollet implica, de manera transversal, a tots els departaments municipals, que han de coordinar-se amb el departament de comunicació, entenent el conjunt de l’Ajuntament com un ecosistema únic i integral.

Per a la implementació d’accions recollides en el Pla i el seguiment i avaluació continuada d’aquesta implementació es preveu la creació de grups transversals de treball, amb referents de comunicació de tots els àmbits.

Podeu consultar el document del pla en aquest enllaç.