Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joan Ramón Costa pren possessió del seu càrrec de Defensor del Ciutadà de Ripollet

Joan Ramón Costa, de 57 anys, mestre de l ’Institut Palau Ausit, va prendre possessió del càrrec de Defensor del Ciutadà en un acte solemne, celebrat el passat 27 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament. La celebració va comptar amb la presència de representants polítics i d’entitats i la participació del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que va destacar de la figura del Defensor: el rigor i la independència, al mateix temps que la proximitat i col·laboració.
El despatx del Defensor del Ciutadà de Ripollet estarà situat davant l’Ajuntament, al costat de les dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

L'ABC DEL REGLAMENT DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ
ELS CIUTADANS/NES
n Poden sol·licitar l’actuació del Defensor/a del Ciutadà/na qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, amb l’única excepció dels regidors, personal i empreses que treballin per a l’Ajuntament.
n Les queixes es presentaran per l’interessat o interessada mitjançant un escrit raonat i acompanyades dels documents que puguin servir per esclarir el cas.

EL/LA DEFENSOR/A
* Té per missió la tutela dels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’administració municipal i dels organismes que en depenen.
Supervisarà els actes, estudiant les queixes que se li presentin. Tindrà especial cura en la defensa dels drets dels qui necessitin una major protecció (infants, gent gran, nouvinguts, etc).
* El Defensor/a és escollit per per consens, amb una majoria mínima de 3/5 parts dels vots. El termini del seu mandat serà de 5 anys i podrà ocupar aquesta càrrec per un màxim de dos mandats.
* El Defensor/a no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.
* Tindrà el suport preferent i urgent de l’Ajuntament i tots els seus departaments i personal municipal.
* Si en el desenvolupament de les seves funcions observa que l’actuació d’alguna persona podria constituir infracció disciplinària o conducta delictiva, el Defensor/a ho comunicarà a l’òrgan competent per que prengui les mesures que estimi oportunes. Així mateix, informarà dels resultats de la investigació a l’autor de la queixa, així com al departament o persona objecte de la mateixa.