Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unitat en la petició de millores en el transport públic

Govern i oposició han demanat conjuntament a la Generalitat importants millores en el servei de transport públic a Ripollet, amb la creació d’una estació a la plaça d’Avrillé per a tren i metro lleuger. Aquesta iniciativa forma part d’un extens paquet de propostes al Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya i ha estat consensuat amb les aportacions de tots els grups municipals. El document també recull la reivindicació d’una millora substancial del transport en autobús amb els municipis de l’entorn, la Universitat i especialment del barri de Can Tiana.

DOCUMENT AMB LES PROPOSTES MUNICIPALS

Observacions i propostes de l’Ajuntament de Ripollet al Pla d’infrastructures de transport de Catalunya (PITC), efectuades per tots els grups municipals d'aquesta corporació, en reunió mantinguda el passat dia 22 de març de 2006.


Les necessitats de transport públic de la població de Ripollet, amb 36.000 habitants, estan motivades per una alta mobilitat originada per accedir als centres de treball, sanitaris, administratius i de formació situats als municipis veïns. Aquesta necessitat de transport és recíproca per a la resta de municipis relacionats, atès que les propostes que es presenten contemplen la creació de serveis de transport actualment inexistents o amb una cobertura precària.

Aquestes propostes pretenen crear i millorar serveis públics de transport de viatgers absolutament necessaris per a garantir una mobilitat eficaç dels nostres ciutadans amb els municipis veïns i zones industrials confrontants. En conseqüència, els objectius fonamentals de les propostes són els següents:

 Connexió ferroviària o de metro amb Barcelona, municipis del nostre entorn i polígons industrials, amb accessos a les altres infrastructures ja existents.
 Integració del barri de Tiana en els serveis de transports existents amb Barcelona i Sabadell.
 Connexió directa amb els municipis veïns de Cerdanyola, UAB i Montcada, amb el quals tenim constituïda una Mancomunitat Intermunicipal.
 Millorar el servei de transport amb Sabadell.

A.- PROPOSTES TRANSPORT VIATGERS PER FERROCARRIL:
Diversos estudis de mobilitat i transport anteriors constaten un dèficit evident de transport públic i, en concret, del transport ferroviari al territori del Vallès Occidental.

Les propostes de xarxa ferroviària al Vallès, resultants de l’esmentat estudi, aconsellen presentar propostes per a dues actuacions:

A.1) CREACIÓ D'UNA ESTACIÓ A RIPOLLET A LA LÍNIA MOLLET - PAPIOL I RECONVERSIÓ DEL TRAM UAB - MOLLET A SERVEI DE PASSATGERS.-
Atesos els antecedents relacionats, aquesta corporació presenta com a proposta que l’esmentada actuació contempli la creació de l'estació de Ripollet a l'esmentada línia de viatgers dins el terme municipal, en una ubicació el més cèntrica i pràctica possible, amb un aparcament annex. Aquesta estació garantiria també la connexió directa dels nostres ciutadans amb altres serveis de transport públic: línies de RENFE i ferrocarrils de la Generalitat que ja operen al Vallès Occidental i Oriental.

La demanda de transport públic directe entre el nostre municipi i els destins com el campus universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona i el sector Sant Cugat – Rubí, així com amb Santa Perpètua, Mollet, eix Granollers - Vic i la inexistència actualment de línies de transport directes per carretera fan imprescindible i inajornable la creació d'una estació a Ripollet (36.000 hb sense transports de viatgers per ferrocarril).

A.2) PERLLONGACIÓ DE LA LÍNIA DE METRO LLEUGER TRINITAT NOVA – CAN CUIÀS.-
Actualment, l'únic servei directe de transport públic de viatgers que uneix Ripollet amb Barcelona és la línia V20 (Ripollet - Barcelona per N150) i l'Express (Ripollet – Barcelona / Sagrera per la C58)

La perllongació fins a Ripollet del metro lleuger Trinitat Nova – Can Cuiàs suposaria una alternativa complementària, eficaç i absolutament necessària per millorar l’actual servei.

Es proposa que s'estudiï la possibilitat de connectar, dins el terme municipal de Ripollet, en el punt del nucli urbà més cèntric possible, aquesta perllongació del metro lleuger amb la línia de viatgers Papiol - Mollet. Aquesta proposta ja havia estat presentada com al·legació i recollida al Pla Director d'Infrastructures de transport públic col·lectiu per tal de realitzar un estudi de la seva viabilitat.

A.3) PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN NOU EIX DE TRANSPORT PER FERROCARRIL - RODALIES RENFE.-
La creació d’un nou eix ferroviari de característiques tipus metro lleuger (de superfície) o de rodalies RENFE que, amb inici a l'estació de RENFE a Santa Maria de Montcada, passés per Ripollet amb possibilitat de perllongament cap a l’eix de Caldes de Montbui, el qual articularia i donaria servei a un corredor de població i activitat creixent, situat entre els serveis de rodalies existents (Montcada - Granollers - Vic i Montcada - Sabadell - Manresa) i abastant nuclis de població (Ripollet, Polinyà, Palau, Caldes) i polígons industrials de gran importància (La Ferreria a Montcada, Can Salvatella a Barberà, Provasa a Barberà - Sta. Perpètua, Polinyà, Palau, etc.)

Es proposa que s'estudiï la possibilitat de connectar, dins del terme municipal de Ripollet en el punt del nucli urbà més cèntric possible, aquest nou eix de transport de viatgers per ferrocarril amb la línia de viatgers Papiol - Mollet.

B.- PROPOSTES TRANSPORTS VIATGERS PER CARRETERA.-

B.1 SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT INTERURBÀ PER CARRETERA.-
Aquesta corporació presenta les següents propostes :

1) L’establiment d’un servei de transport, sol·licitat múltiples vegades per aquest Ajuntament davant diferents instàncies, consistent en comunicar per carretera els municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i l'UAB. Aquest projecte s'està negociant de forma coordinada des de la Mancomunitat de Municipis de Montcada, Ripollet i Cerdanyola i abastaria el sector de can Tiana a Ripollet. Aquesta connexió comportaria la integració del servei que es proposa amb d’altres ja existents: diferents línies de ferrocarrils de la Generalitat i de RENFE.


C.- ALTRES PROPOSTES.-

C.1 Actuació en carril bus
La construcció d'un carril BUS a la C58 per accedir a Barcelona, entre Cerdanyola i Ciutat Meridiana, suposaria una millora considerable en la prestació del servei Bus Express V20 de Ripollet a Barcelona / Sagrera. Aquest carril es pot utilitzar per vehicles particulars VAO (vehicles alta ocupació).

C.2 Actuació nova carretera SC Pallejà - Montcada i Reixac. Via de cornisa
En relació a la proposta de construcció de l'esmentada via, aquesta corporació es ratifica en el contingut de l'acord adoptat per la seva Comissió de Govern en data 5 de novembre de 2003, notificat a aqueixa Direcció General en data 6 de novembre de 2003, on s'aportaven les consideracions contingudes a l'informe de l'arquitecte municipal, el qual es reprodueix a continuació:

I N F O R M E

La documentació que acompanya a aquest escrit és un projecte tècnic i estudi ambiental de la millora general. Nova carretera. Connexió C-58 amb C-17 (antiga N-150). Entre Cerdanyola del Vallés i Mollet del Vallés, pk 0+00 a 6+892.

En quant al contingut de l’estudi informatiu, pel que refereix a les obres a realitzar al terme de Ripollet i als termes veïns, però que ens afecten de manera directa, aquest estudi s’ajusta a la proposta de validat general inclosa en la modificació del P.G.M. a l’entorn de la connexió entre la C-58 i la C-17, aprovada definitivament, per la C.U.B., el dia 20 de febrer de 2003 i publicada al B.O.P. 3847 de 20 de març de 2003.

El fet de demorar la realització d’aquesta variant de la coneguda antigament com a “via de cornisa”, posa en crisi el sistema de comunicacions generals de Ripollet, pel cantó de Montcada, especialment quant es completi la urbanització dels terrenys de les antigues propietats militars sota la carretera de Masrampinyo (pla El Martinet) i també queda sense connexions ni sentit circulatori el by-pass el camí de la Serra fins el nou enllaç de l’antiga B-30, actual A-7.

Especialment greu resultarà el fet de que encara que en cas d’urbanitzar-se el conegut com Pla del Martinet, el nostre carrer Indústria, encarat amb el nou carrer que ha fet a Montcada i Ripollet la promoció del LIDL, romandria incomprensiblement sense continuïtat per causa de la descoordinació de dos organismes dependents de la mateixa administració pública que és la Generalitat de Catalunya, l’INCASOL i la Direcció General de Carreteres. Aquest tema no va ser objecte d’informe en la modificació prèvia del P.G.M. abans esmentada, ja que en aquell document no s’indicava que el Pla El Martinet i l’obra que ens ocupa es construirien en temps diferents, és més, aquesta proposta viària era una de les principals justificacions de la modificació del planejament general.

Pel que fa als accessos a Ripollet pel carrer Tamarit, no és en cap manera acceptable el límit d’actuació fixat, que significaria que sigui l’Ajuntament de Ripollet qui hagi d’expropiar la finca o finques afectades (solar, edifici i activitat) per la construcció del tram de vial que suposarà, de moment, l’únic enllaç de connexió del nucli urbà amb una de les noves giradores proposades. El projecte té el límit just abans d’aquesta finca i seria necessari que arribés fins el carrer de la Mercè.

Com que no és tracta d’un projecte d’execució constructiu, caldria, abans d’entrar en consideracions de caire més estrictament tècnic, segons la meva opinió, lo primordial és aclarir els terminis previstos per a l’execució d’aquesta obra, que , sóc de l’opinió que caldria realitzar simultàniament a la urbanització del Pla El Martinet i , evidentment ampliar l’àmbit d’actuació d’aquest estudi informatiu incloent-hi la part del carrer Tamarit fins a la trobada amb el carrer València.

Pel que refereix al traçat i característiques d’aquesta via que afecten al terme de Montcada, aquest tècnic no es considera competent en la seva valoració, tot i que caldrà tenir en compte les consideracions que es desaprenen de la modificació del P.G.M. en el Pla de Reixac, aprovat inicialment per la Comissió provincial d’urbanisme i del qual el Ple de l’Ajuntament de Ripollet del més de setembre no es va donar per assabentat i per tant no comparèixer en l’expedient.

Posteriorment caldrà estudiar, juntament amb la policia local, els sentits de circulació proposats en aquest estudi per tal d’arribar a consensuar la solució més adient pel tràfic d’entrada i sortida.

Pel que fa a la proposta tècnica de la "via de cornisa" i depenent de les seves característiques i de l'efecte sobre els accessos/sortides a Ripollet, aquesta corporació es reserva el dret a manifestar-se en el moment oportú.

En relació a aquesta proposta de construcció de l'anomenada "via de cornisa" es presenta com a alternativa l'alliberament total i immediat del peatge de Mollet a l'autopista C-33.

Ripollet, abril de 2006.