Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova els preus màxims i les condicions dels serveis funeraris a Ripollet

Imatge 1.
Imatge 1
A través de la mateixa resolució d'alcaldia, amb data 3 d'abril, també ha assignat als centres residencials de Ripollet els serveis funeraris de la Funerària Montserrat Truyols.Després de la publicació al DOGC de la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, el Departament de Salut va donar temps als ens locals fins al 3 d'abril per trametre una proposta d'assignació de serveis i preus funeraris. D'acord amb aquesta demanda, l'Ajuntament de Ripollet, a través de resolució d'alcadia, amb data 3 d'abril, va acordar assignar la prestació dels serveis funeraris als centres residencials o altres locals i espais medicalitzats establerts al municipi a la Funerària Montserrat Truyols SA.

Aquest és el cas de la Residència privada gent gran Hogar Mevi, ubicada al carrer Calvari. Aquesta assignació determina que l'empresa, concessionària del servei al municipi, prestarà obligatòriament els serveis en el lloc de defunció fins al domicili mortuori (tanatori), sens perjudici que els usuaris puguin exercir la lliure elecció de l'empresa funerària, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al tanatori.

L'acord també determina el preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries dels centres residencials esmentats. Es tracta de les següents tarifes:

- Preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb incineració, on no s'incorporen els preus del crematori, donat que a Ripollet no n'hi ha i es porten a incinerar els difunts a crematoris de fora la població: 1.275,95€ sense IVA (1.543,90 € amb IVA).
- Preu màxim per a la prestació bàsica del servei funerari amb enterrament al cementiri municipal: 1.395,97 € sense IVA (1.689,12 € amb IVA).

L'acord també estableix les condicions mínimes de la prestació dels serveis bàsics funeraris que s'han de dur a terme i que són les següents:

- El transport del fèretre des del lloc de defunció fins al domicili mortuori (tanatori).
- El tipus de fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre residencial fins al domicili mortuori (tanatori).
- S'ha de permetre als usuaris optar entre l'enterrament o la incineració, sempre que hi hagi disponibilitat.
- En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat mortuòria.
- Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial.
- Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.
- La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable.

D'altra banda, el Departament de Salut i la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, ha publicat les següents mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel coronavirus en l'àmbit funerari:

1. Vetlles, cerimònies i sepelis
- Totes les vetlles estan prohibides. Les cerimònies fúnebres siguin civils o religioses s'han d'ajornar fins a la finalització de l'estat d'alarma, excepte en el que s'especifica en el paràgraf següent.
- La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància mínima entre ells d'entre un metre i mig i dos metres.
- Aquestes normes regeixen amb independència de la causa que ha provocat la mort.

2. Incineracions i enterraments
- Sigui quina sigui la causa de la mort, el destí final del cadàver pot ser l'enterrament o la incineració, en les condicions habituals. Els serveis funeraris tenen indicacions precises de les precaucions addicionals que cal prendre.
- Les cendres poden ser objecte de manipulació sense que suposin cap risc.
- El trasllat internacional d'un cadàver d'un cas de COVID-19 es pot fer de manera anàloga al trasllat internacional de la resta de morts per qualsevol altra causa, seguint el que estableix la legislació vigent. Així, doncs, no hi ha més restricció que la que pugui sorgir del tancament de fronteres o de les dificultats de transport.