Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Document de l'Acord de Govern del 19 de febrer de 2004

Els ciutadans i ciutadanes de Ripollet, amb el seu vot lliure i democràtic, van decidir a les passades eleccions municipals del 25 de maig que cap grup polític pogués governar amb majoria, i per tant, van encomanar a totes les forces polítiques a fer esforços i establir ponts de diàleg entre elles i els actors socials per a aconseguir un pacte de govern estable que permeti fer front als importants reptes que Ripollet ha d’afrontar els propers anys.
La situació política actual que hi ha a l’Ajuntament, queda evidenciada en la impossibilitat d’aprovar les taxes per a l’any 2004 i en el bloqueig institucional que pot tenir conseqüències en la vida quotidiana dels ciutadans.

En aquests darrers vuit mesos, han estat moltes les converses entre els diferents grups polítics amb l’objectiu de conformar un govern estable, però han estat aquestes darreres setmanes que els grups municipals del PSC, CiU i ICV hem aprofundit en aquesta línia i hem arribat a un acord basat en els següents punts:
 Les formacions polítiques signants volem desenvolupar l’acord de govern des de la independència i el respecte a la diferència en qüestions ideològiques. L’esperit de col·laboració en el govern municipal es basa en l’objectiu d’aconseguir un govern estable i de posar en comú les línies programàtiques per aquest mandat, i es limita a totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la presa de decisions que afectin al govern municipal.
 Per tal de vetllar pel compliment dels acords adoptats, s’acorda constituir una comissió de seguiment, integrada per tres membres de cada formació política signant del pacte, que es reunirà trimestralment, i en tot cas, quan hi hagi punts de discrepància, per tal de solventar-los.

L’acció de govern es basarà en:
 La corresponsabilitat en totes les decisions de govern, vetllant sempre per la seva estabilitat i el respecte a la institució municipal i a les normes per les quals es regeix.
 Una manera de fer política basada en el diàleg i la transparència que afavoreixi un clima de respecte entre les persones que integren la corporació municipal.
 Treballar tots plegats per a garantir a tots els ciutadans i ciutadanes serveis públics de qualitat.
 Treballar per a una política social que afavoreixi als més necessitats i una política mediambientalment sostenible. Tot això juntament amb una política de desenvolupament i modernització de Ripollet, amb la creació de nous serveis i equipaments, afavorint la implantació de noves empreses per tal de crear riquesa i llocs de treball.

Tot això es concreta en diferents eixos:

Per un Ripollet més just i igualitari
El govern municipal impulsarà polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i entre aquells col·lectius menys afavorits.

Per un Ripollet de progrés
Volem que Ripollet continuï creixent en riquesa i activitat. Per això afavorirem la creació de noves empreses que generin riquesa i llocs de treball i apostarem fermament pel nostre comerç de proximitat com a element fonamental social i econòmic de la nostra vila.

Per un Ripollet més sostenible: L’Agenda 21
Ripollet ha de donar un pas endavant en temes mediambientals. En aquest sentit serà clau la política d’educació adreçada als ciutadans i ciutadanes, començant per les escoles, i la difusió de campanyes específiques per sensibilitzar i donar a conèixer a la ciutadania els diferents projectes i objectius del govern municipal.

Per un Ripollet amb una millor atenció ciutadana
El govern municipal impulsarà l’adaptació dels serveis d’atenció ciutadana a les noves exigències utilitzant les noves tecnologies, per tal de millorar el servei i l’atenció ciutadana.

Per un Ripollet més participatiu
Una societat en la qual els ciutadans participen i s’interessen en aquelles qüestions que els afecten directament, és una societat madura.
Des del govern municipal crearem mecanismes per a afavorir aquesta participació.

Per un Ripollet més acollidor i solidari
El govern municipal portarà a terme una política basada en la igualtat de drets i deures i on l’esforç per a la integració social ha de ser permanent.

Per un Ripollet amb més riquesa cultural i esportiva
Ripollet ha tingut sempre un teixit associatiu molt important, que ajuda a que mantingui la seva pròpia identitat, i que conservi les seves tradicions. En aquest moments, això és un be molt preuat que des del govern municipal ens comprometem a potenciar i estimular, amb l’increment dels equipaments culturals i esportius que permeti desenvolupar les activitats en millors condicions i amb la recuperació i difusió del nostre patrimoni històric.

Per un Ripollet integrat en els organismes supramunicipals
Ripollet ha d’estar present en aquells organismes als quals pertany administrativament, i ha de fer sentir la seva veu en aquests àmbits per a buscar complicitats d’altres municipis que tenen les mateixes aspiracions que nosaltres i així disposar de més força per a solucionar els problemes que ens afecten directament i no són de la nostra competència.
La materialització de tots aquests eixos es concreta en l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a aquest mandat, en el qual s’especifica el calendari i la relació de projectes que marcaran el pressupost d’inversions (Annex 1).
Per tal de fer més efectiva l’acció del govern, i d’adaptar l’organització municipal a les noves necessitats, els grups municipals sotasignants acorden una nova estructura organitzativa (Annex 2).
També s’acorda el repartiment de responsabilitats en el govern municipal (Annex 3).

Per últim, els grups signants, deixem obert aquest acord per a la incorporació d’altres forces polítiques, especialment als regidors d’EuiA, atenent al pacte de coalició electoral a nivell nacional amb ICV, així com a ERC.

Signat pels grups municipals PSC, CiU i ICV
Juan Parralejo Aragoneses
Xavier Peñarando Morea
Malika Zedjaoui


Ripollet, 19 de febrer de 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEX 1

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)

Calendari d’inversions

Llar d’Infants, 2004
Museu i arxiu municipal, 2004-5
Noves pistes de tennis, 2005-6
Gespa camp de futbol, 2006
Pista d’atletisme, 2005-6
Remodelació mercat i Pça Pere Quart, 2004-6
Centre Cívic barri de Tiana, 2005-6
Remodelació Pça Clos, 2005-6
Reurb. Rbla. Sant Jordi 4ª i 5ª fase, 2004-6
Remodelació i millora parcs Mª Lluïsa Galobart i Ferran Ferré, 2004-6
Expropiació antic casino, 2004
Cobriment piscina olímpica, 2005-6
Noves pistes cobertes, 2005-6
Millora xarxa viària, 2005-6
Millora instal·lacions esportives, 2004-7
Millora infrastructures escolars, 2004-7
Adequació antic casino per activitats culturals, 2005-6

Acords programàtics
 Promoció d’habitatge públic de compra i lloguer. Borsa de lloguer per a joves.
 Pla Integral de Joventut.
 Pla d’accesibilitat
 Creació del Consell Municipal de Comerç i Turisme
 Impulsar l’Agenda 21
 Campanyes d’incentivació de la recollida selectiva d’escombraries
 Realització d’un estudi sobre mobilitat i aparcaments
 Potenciar l’educació mediambiental
 Reforçar el Consell Escolar Municipal
 Potenciar les activitats extraescolars
 Promocionar les activitats d’intercanvi cultural a les escoles
 Potenciar els convenis amb la Universitat
 Potenciar l’associacionisme
 Creació escola de música
 Creació d’una Fundació esportiva
 Creació de l’escola d’àrbitres, entrenadors i preparadors
 Potenciar la policia de proximitat
 Potenciar la transició al mon del treball dels joves
 Ajuda a projecte d’autoocupació e iniciatives emprenedores
 Introducció de clàusules socials als contractes públics
 Nova organització i disseny dels mitjans de comunicació municipals
 Elaboració del ROM municipal i creació de la figura del Defensor del Ciutadà
 Elaborar proposta de funcionament i viabilitat del parquing del Molí
 Creació de noves zones industrials (indústries netes)
 Desenvolupament urbanístic Pla Parcial “El Martinet” i urbanització carrers Milà i Sant Jaume
 Iniciar el procés de dissolució de Ripollet Invest i creació d’un organisme de promoció d’habitatge social
 Elaboració de Plans Integrals per barris

Projectes amb finançament d’altres administracions
 Nova escola a Can Mas
 Hospital comarcal
 Recuperació del riu Ripoll
 Millores en el transport públic
 Solució a l’impacte de la C-58
 Residència de la gent gran
 Pediatra al CAP II i millora del servei d’urgències
 Construcció d’un recinte firal
 Projecte per a convertir la N-150 en via urbana
 Urbanització del Parc dels Pinetons (3ª fase)
 Nou tanatori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEX 2

L’organització municipal


 Alcaldia (PSC)

 Tinents d’alcalde
* 1r. Tinent d’alcalde (PSC)
* 2n. Tinent d’alcalde (CiU)
* 3r. Tinent d’alcalde (ICV)
* 4rt. Tinent d’alcalde (PSC)
* 5è. Tinent d’alcalde (PSC)

 Comissió de Govern
* Tres membres PSC
* Un membre CiU
* Un membre ICV


 Dues Comissions Informatives

1) Serveis Centrals i a les persones (presidència PSC, vice-presidència ICV)
* Hisenda, personal, seguretat ciutadana, serveis municipals, activitats econòmiques, serveis socials, educació, sanitat i consum, relacions institucionals i mitjans de comunicació, esports, cultura, joventut i treball. (Assumeix les funcions de la Comissió Especial de Comptes).

2) Serveis Territorials (presidència PSC, vicepresidència CiU)
* Planejament i gestió urbanística, medi ambient, transports, obres públiques, manteniment, vies públiques i parcs i jardins.

 Dues ponències
1) Ponència de Vies Públiques (Presidència CiU)
2) Ponència d’Activitats (Presidència ICV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEX 3

REPARTIMENT DE LES COMPETÈNDIES AL GOVERN MUNICIPAL

Competències assignades al Grup Municipal del PSC

 Planificació i gestió urbanística
 Hisenda
 Personal
 Treball
 Manteniment i parcs i jardins
 Serveis socials i gent gran
 Sanitat i consum
 Cultura
 Joventut
 Relacions Institucionals i mitjans de comunicació
 Serveis municipals
 Activitats econòmiques (comerç, indústria i turisme)

Competències assignades al Grup Municipal de CiU
 Esports
 Presidència PAME
 Seguretat ciutadana
 Mobilitat

Competències assignades al Grup Municipal d’ICV
 Educació
 Polítiques d’Igualtat (Dona, Immigració)
 Medi ambient
 Transport públic