Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost del 2017 posa l'accent en la participació i l'acció comunitària

Roda de premsa de presentació del projecte de pressupost 2017.
Roda de premsa de presentació del projecte de pressupost 2017
El pressupost de l'Ajuntament de Ripollet del 2017, elaborat pel govern de Decidim, que es porta a aprovació plenària aquest dijous, suma 30 milions d'euros, dels quals 1,6 milions es destinaran a inversions. Els nous comptes estan marcats per la inclusió dels projectes aprovats a través del procés participatiu. Aquest s'ha portat a terme, per primera vegada al municipi, amb l'objectiu que una part important del pressupost d'inversions fos decidida de forma directa pels veïns i veïnes del municipi. Per tant, pivoten al voltant de l'esforç necessari per a destinar els 300.000 €, que han de sortir de l'ajust del capítol de despeses corrents. La resta d'inversions arribaran de subvencions d'altres administracions, que aportaran 1,3 milions d'euros.

Projectes escollits
- Sonomàfors per a invidents: 50.095,60 €
- Papereres pipican per a un Ripollet més net: 27.152,40 €
- Parcs segurs, infants il·lesos: 88.234,61 €
- Contenidors per a recollir oli domèstic: 4.182,00 €
- Rocòdrom: 75.000,00 €
- Wifi públic i Ripojove, tota la informació per al jovent: 7.440,00 €
- Projecte adequació cinema a la fresca: 47.895,39 €
TOTAL 300.000,00 €

Altres inversions
N'hi haurà algunes d'estructurals, com ara l'adequació i la dignificació dels espais municipals dedicats a l'atenció a les persones dintre de l'àmbit de Justícia Social; així com de modernització administrativa, amb l'avanç cap a l'administració electrònica i la simplificació i la millora i eficiència dels tràmits. Altres inversions, que per menors no són menys importants, aniran destinades a realitzar actuacions a l'entorn del riu Ripoll, a equipaments esportius, escolars, el CIP, els locals d'assaig o el Kftí. També s'han previst intervencions a l'espai públic, com ara rehabilitació de voreres, asfaltat de carrers, millores de parcs, renovació de marquesines pel transport públic i l'adequació del camí de passeig fins a Montcada des del Camí de la Serra. En total sumen 1.300.592,33 €.

Finançament de les inversions

Subvencions de la DIBA-Meses de concertació
- Actualització i ampliació estructura informàtica: 225.000,00 €
- Reorganització i adequació oficines municipals: 300.000,00 €
- Millores entorn riu Ripoll: 50.000,00 €
TOTAL: 575.000,00 €

Subvencions DIBA-Programa complementari
- Vinil terra Molí: 2.300,00 €
- Intervenció bassa alta Molí: 5.000,00 €
- Obra dipòsit baix Molí: 7.000,00 €
- Insonorització locals d'assaig: 48.400,00 €
- Skate Park: 50.000,00 €
- Carregadors Elèctrics: 9.000,00 €
- Parades de Bus: 20.813,05 €
TOTAL: 142.513,05 €

Subvencions AMB-PAMUS
- Escoles Públiques: 75.000,00 €
- Equipaments Esportius: 145.000,00 €
- Kftí (mobiliari): 3.000,00 €
- Adequació camí passeig a Montcada: 22.000,00 €
- Skate-Parc: 50.000,00 €
- Rehabilitació voreres: 188.079,28 €
- Asfaltats polígons industrials i carrers: 100.000,00 €
TOTAL: 583.079,28 €

DESPESES PER ÀMBITS

Justícia social
Dins de l'àmbit de Justícia Social el pressupost aposta pel treball transversal en l'acció comunitària: intervencions integrals per tal que la comunitat sigui protagonista de les seves pròpies transformacions. Es fa mitjançant projectes que volen aconseguir tenir incidència positiva sobre les condicions de vida i de convivència de diferents agents i sectors del municipi, adreçats al lleure (casals d'estiu), a algun centre educatiu que necessiten una actuació de caràcter comunitari i a l'espai públic que conforma els nostres barris (accions per a dinamitzar l'espai públic).
Al mateix temps es reestructuren partides per tal de poder consolidar projectes que s'han començat a dur a terme durant el 2016: Oficina d'habitatge, Pla educatiu local 2017-2018, o Pla de joventut o convocatòria oberta de subvencions en l'àmbit social Una altra decisió que defineix l'elaboració d'aquest pressupost és la de fer front a una major aportació a Cultura. 40.000 € per cobrir mancances que el pressupost d'ingressos del Patronat arrossegava des de feia anys, però sobretot per impulsar la cultura com a element cohesionador i vertebrador de la comunitat: 60.000 € destinats a Festa Major: entesa no com un fet lúdic sinó com un programa que permet treballar la cultura de forma transversal amb entitats, veïns i espai públic.

Desenvolupament Econòmic
Com a element destacat i que apareix al pressupost de forma tangencial, cal remarcar un primer pas cap a la creació d'un Salari Mínim de Ciutat, que implica destinar els recursos necessaris per tal que les persones contractades a través dels plans d'ocupació rebin totes salaris dignes en base a l'estudi retributiu elaborat per l'àmbit.

Ciutat i Sostenibilitat
L'element més destacat és la previsió de la despesa corresponent a la constitució d'una societat municipal de serveis a incloure-hi gestió del subministrament l'aigua de Ripollet així com d'altres serveis que se li puguin encomanar, com ara la neteja d'equipaments municipals. L'import consignat correspon a l'aportació de capital per a la seva constitució així com la previsió per atendre les despeses de liquidació del contracte amb SOREA (resta l'amortització dels dipòsits).
Empresa municipal abastament aigua potable: 176.776,56
També es recull una nova partida destinada a l'elaboració del Pla director de clavegueram, ja que no existeix una planimetria actualitzada del sanejament.
Pla director clavegueram: 30.000,00

DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol I Personal
Pel que fa al Capítol I de despeses de personal, presenta una reducció de l'1,05% en relació a l'exercici anterior, motivada principalment perquè l'any passat es va pagar la recuperació de la paga extra de Nadal 2012 del personal.
Una altra variació important del Capítol I ha estat la dotació econòmica de totes les places vacants, d'acord a la normativa vigent des de fa temps que obligava a fer-ho.

Capítol II de despeses de béns i serveis corrents
Com a resum d'aquests àmbits, el Capítol II presenta una previsió inicial amb una reducció del 2'941%, no obstant això tota la despesa derivada de la contractació dels subministraments com dels serveis hi consta consignada adequadament.

Capítol III de despeses financeres
Es redueix un 59,57%, motivat per la disminució de la càrrega financera derivada tant del venciment de diferents operacions de crèdit concertades, així com per la renegociació a la baixa dels tipus d'interès de les operacions encara vigents.

PREVISIÓ DE DESPESES 2017
Capítol I: 9.120.642,43 €
Capítol II: 13.075.424,10 €
Capítol III: 105.440,50 €
Capítol IV: 5.552.574,02 €
Capítol V: 130.000,00 €
Capítol VI: 1.017.513,05 €
Capítol VII: 6,00 €
Capítol VIII: 176.776,56 €
Capítol IX: 882.939,79 €
TOTAL DESPESES 30.061.316,45 €

INGRESSOS
El rendiment dels tributs i taxes ha estat calculat d'acord amb les Ordenances Fiscals del 2017 -algunes de les quals s'han modificat- i l'execució final del pressupost d'ingressos de l'exercici 2016. Així, en comparació a l'any passat, la previsió d'ingressos disminueix en 172.929,09 €, a tot això caldrà afegir l'impacte per l'aprovació de la baixada de l'IBI, aprovada per la moció de Ciutadans. Segons va explicar a la roda de premsa d'avanç del Ple, la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, la intenció de l'equip de govern era compensar amb una rebaixa equivalent al 3% de l'actualització del valor cadastral, però no l'esmentat 2%, ja que consideraven prou baix l'IBI. No obstant això, s'ha secundat la proposta per tenir el suport de C's.

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2017
Capítol I. IMPOSTOS DIRECTES: 12.190.217,00 €
Capítol II. IMPOSTOS INDIRECTES: 200.000,00 €
Capítol III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS: 6.769.617,86 €
Capítol IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 10.127.555,47 €
Capítol V. INGRESSOS PATRIMONIALS: 56.413,07 €
Total operacions corrents: 29.343.803,40 €
Capítol VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 717.513,05 €
Total operacions de capital: 717.513,05 €
TOTAL INGRESSOS: 30.061.316,45 €

Foto: la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, a la roda en premsa de presentació del projecte de el pressupost de l'Ajuntament de Ripollet 2017