Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria oposicions d'autocontrols de Ripollet Ràdio

Bases específiques de la convocatòria per a la provisió de tres places d’Autocontrol previstes a la plantilla de personal laboral temporal de l’Ajuntament de Ripollet:

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria: És la provisió de les places següents, mitjançant contracte laboral per servei determinat, per a la realització dels programes de Ripollet Ràdio que a cada plaça s’especifiquen, per una duració des del dia 7 de gener del 2003 fins el dia 30 de juny del 2003, amb un període de prova d’un mes, i pel sistema de concurs-oposició lliure:
1 plaça d’Autocontrol per la realització dels programes matinals, amb una jornada de 25 hores setmanals, prestada de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Els programes són:
* “Trempera matinera”, d’emissió de 9 a 11 hores, de dilluns a divendres
* “Si però no”, d’emissió d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres
* “Taller de ràdio”, de 13 a 13.30 hores de dilluns a divendres
* “L’Info”, de 13.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres
1 plaça d’Autocontrol per a la realització del programa “Revival”, d'emissió de 15 a 17 hores, amb una jornada de 15 hores setmanals, prestades de dilluns a divendres de 15 a 18 hores
1 plaça d’Autocontrol amb una jornada de 22 hores setmanals, prestades de dilluns a dijous de 17 a 21 hores i divendres de 17 a 23 hores, per la realització dels programes:
 “Bumba-bumba”, d'emissió de dilluns a divendres de 17 a 18 hores
 Programes especialitzats i d’entitats de la temporada 2003, de dilluns a dijous de 18 a 21 hores i divendres de 18 a 23 hores
Tots els programes de ràdio esmentats en aquestes bases formen part de la programació de la temporada 2003, aprovada pel consell d'administració de Ripollet Comunicació del 5 de desembre de 2002.
Totes aquestes places estan previstes a la plantilla de personal laboral temporal d’aquest Ajuntament, que està pendent d’aprovació pel Ple, per la qual cosa la contractació efectiva d’aquestes places quedarà supeditada a la referida aprovació.
La contractació per a les diferents places es farà atenent a la idoneïtat de cada candidat per les funcions de cada plaça, segons el currículum aportat, i les preferències que formulin els candidats, en funció de l'ordre de qualificació.
Les places estan enquadrades administrativament com a personal laboral eventual, i estan dotades i consignades en el vigent pressupost de la Corporació previst per l’exercici 2003, amb les retribucions corresponents en cada plaça.
Aquestes bases específiques complementen les bases generals i les de personal temporal aprovades per l’Ajuntament en sessió plenària del dia 30/09/1993, i conjuntament, romandran exposades al tauler d’edictes de la Corporació, on també es fixaran els successius anuncis. Igualment es publicarà un extracte al BOP, al DOG i un Diari, i es remetran bans a l’oficina local de l’OTG, partits polítics i centrals sindicals de Ripollet.

SEGONA.- Requisits dels aspirants: A més dels generals, per a prendre part a l’oposició serà necessari: Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent.

TERCERA.- Instàncies: S’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, fins el dia 30 de desembre d’enguany. Les instàncies aniran acompanyades d’un “currículum-vitae” de l’opositor/a, de fotocòpia del DNI, dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació compulsada acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs, degudament relacionada i puntuada, a criteri de l’aspirant, segons el barem de la present convocatòria.

QUARTA.- Data de celebració de proves i d’incorporació al lloc de treball.- Les proves es portaran a terme el divendres dia 3 de gener del 2003, a les 09:00 hores, a les dependències del Centre Cultural i l’Emissora Municipal, situades a la Rambla Sant Jordi núm. 4 i 6, de Ripollet. Les persones seleccionades s’hauran d’incorporar al lloc de treball el dia 7 de gener del 2003.-

CINQUENA.- Tribunal qualificador. Estarà integrat de la següent manera:
- President: El senyor Juan Parralejo Aragoneses, suplent el senyor Francisco Javier Roldán Blanco.
- Vocals:
Regidors: La senyora Rosa Mª Martín Arjona i el senyor Francesc Xavier Peñarando Morea, suplents el senyor Ferran Tornel Lloreda i la senyora Pilar Castillejo Medina.
Tècnics o experts: el senyor Antonio Miralles Torres i la senyora Anna González Batlle, suplents la senyora Natividad Román Páez i el senyor Emiliano Mora Labrada.
Un representant designat per Comitè d’Empresa.
- Secretari: El senyor José A. Hidalgo del Barrio, suplent la senyora Mónica Herrera Caja.

El Tribunal podrà incorporar experts externs especialitzats, per tal de poder assessorar en les proves.

SISENA.- Exercicis de la fase d’oposició: seran quatre, de caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació dels tres primers serà de 0 a 10 punts i la puntuació mínima per a superar-los ha d’ésser de 5 punts. El quart exercici es valorarà com a “apte” o “no apte”. El temps previst per a realitzar aquests exercicis serà determinat en cada cas pel Tribunal.
1r. Exercici.- Realitzar una prova d’habilitat sobre el funcionament dels equips d’un estudi de ràdio (continuïtat, modulació, edició i gravació).
2n. Exercici.- Realitzar una prova de locució, relacionada amb la presentació de discos, comentaris d’una agenda cultural i falques publicitàries.
3r. Exercici.- El Tribunal proposarà la redacció d’un projecte de programa musical. En acabar aquesta prova, el Tribunal podrà demanar als opositors que el comentin oralment i que donin les explicacions que considerin oportunes, mitjançant la corresponent entrevista.

4t. Exercici.- Prova de coneixement del català. Coneixements de la llengua catalana. Constarà d’exercicis gramaticals i lexicals orals. Quedaran exempts de la realització els que acreditin documentalment, posseir el nivell B o superior de la Junta Permanent de Català.

SETENA.- Fase de concurs: Un cop finalitzada la fase d’oposició el Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les opositors/res, d’acord amb el següent barem:
a) Per serveis en llocs de treball iguals o similars al convocat, prestats en emissores municipals, 1 punt per cada any, fins a un màxim de 2 punts.
b) Per serveis en llocs de treball iguals o similars al convocat, prestats en altres mitjans de comunicació radiofònics o empreses relacionades amb el so, 0,5 punts per cada any, fins a un màxim d’2 punts
c) Per grau de coneixement de la realitat de Ripollet, acreditada amb prestacions de serveis a mitjans de comunicació de Ripollet: 1 punt per any, fins un màxim de 2 punts
d) Per estar en possessió del títol acadèmic oficial de Tècnic superior en so o equivalent, 2 punts.
e) Altres titulacions acadèmiques oficials: es valorarà la titulació màxima acreditada, en funció del barem següent:
- Batxillerat superior o equivalent ...................................... 0,20 punts.
- Diplomat universitari o equivalent ................................... 0,30 punts.
- Llicenciatura universitària ................................................ 0,50 punt.
f) Per cursos o seminaris relacionats amb la plaça convocada, amb una durada superior a 20 hores i realitzats amb aprofitament: 0,50 punts, fins a un màxim d’1 punt.
g) Entrevista Personal. El Tribunal realitzarà una entrevista personal amb els/les candidats/tes, per tal de valorar entre altres els seus coneixements en relació amb les tasques de la plaça a cobrir, així com altres mèrits que no s’hagin valorat en els apartats anteriors i puguin considerar-se d’interès per a la plaça convocada. La qualificació serà de 0 a 2 punts.

VUITENA.- Nomenament i període de pràctiques: L’opositor/a proposat haurà de realitzar un període pràctiques d’una durada d’un mes. El/La Cap de Secció i el/la Gerent o Cap del Departament de Personal certificaran, abans de la finalització del període de pràctiques, l’aptitud de l’opositor/a. Aquest període de pràctiques tindrà caràcter selectiu, i el/la opositor/a que no superi satisfactòriament el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball, perdrà tots els drets, en relació amb el seu contracte.