Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preinscripció escolar curs 2009 - 2010 Dates i horaris

Del 23 de març al 6 d'abril.


CENTRES PÚBLICS


CEIP A. CLAVÉ
C. Escoles, 1
93 692 08 64
23 de març de 9 a 14 hores
24 de març de 15 a 17 hores
25 de març de 9 a 11 i de 15 a 19 hores
27 de març de 12 a 14 i de 15 a 17 hores
30 de març d'11 a 14 hores
1 d'abril de 9 a 11 hores
2 d'abril de 15 a 19 hores
3 d'abril de 10 a 12 hores

CEIP E. TATCHÉ
C. Pau Casals, 101
93 580 85 23
23 de març de 9.15 a 11 i de 15 a 18 hores
24 de març de 10 a 13 hores
25 de març de 15 a 17 hores
26 de març de 9.30 a 13 hores
27 de març de 9 a 12 i de 15 a 17 hores
30 de març de 9 a 11 i de 15 a 18 hores
31 de març de 9 a 12 hores
1 d'abril de 15 a 17 hores
2 d'abril de 15 a 18 hores
3 d'abril de 9 a 13 i de 15 a 16 hores

CEIP F. ESCURSELL
Ctra. de l'Estació, 9
93 691 77 01
Matí: de dilluns a divendres de 9.15 a 10.30 hores.
Tarda: dimarts i divendres de 16 a 17.30 hores.

CEIP GASSO I VIDAL
C. Rocabruna, 1
93 692 07 25
Matí: de dilluns a dijous d' 11 a 13 hores i divendres de 9 a13 hores.
Tarda: dimarts i dijous de 15 a 17 hores i dimecres de 15 a 18 hores.

CEIP J.M. GINESTA
C. Puigmal, 59
93 692 27 91
Dilluns; de 15 a 16.30 hores
Dimarts: d'11.30 a 13 hores
Dimecres: de 15 a 16.30 hores
Dijous: de 9 a 11 i de 15 a 16.30 hores
Divendres: de 9 a 11 hores

CEIP TIANA
C. Verge de Montserrat, 25
93 692 40 94
23 de març de 9 a11 hores
24 de març de 15 a 16:30 hores
26 de març de 9 a 11 hores
30 de març de 15 a 16.30 hores
2 d'abril de 9 a 11 hores

CEIP EL MARTINET
C. St. Jaume, 30
93 594 75 22
23 de març de 9 a 13 i de 15 a 17 hores
24 de març d'11 a 13 i de 15 a 17 hores
25 de març de 15 a 17 hores
26 de març de 15 a 19 hores
27 de març de 15 a17 hores
30 de març de 9 a 13 hores
31 de març d' 11 a 13 i de 15 a 17 hores
1 d'abril d'11 a 13 hores
2 d'abril de 15 a 19 hores
3 d'abril de 9 a 11 hores

CEIP ELS PINETONS
Av. Catalunya, 16
93 594 67 22
Matí: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 12.30 a 14 hores.
Tarda: dimarts i divendres de 16.30 a 18.30 hores.

CENTRES CONCERTATS

MARE DE DÉU DEL ROSER
C.d'Isabel La Catòlica, 20
93 580 95 66
Hores concertades
Trucar per demanar hora: 93 580 95 66

SANT GABRIEL
C. Afores, 45
93 580 98 98
23 de març de 12 a 13.30 i de 15 a 17 hores
25 de març de 9 a 10 i de 16 a 17.30 hores
27 de març de 9 a 10 i de 15 a 16.30 hores
31 de març de 9 a 10.30 i de 15 a 16 hores
2 d'abril de 9 a 10 i de 16 a 17.30 hores
3 d'abril de 9 a 10 hores

SAN JUAN DE LA CRUZ
C. Sant Josep
93 580 99 58
Del 23 de març al 3 d'abril de 10 a 13 i de 15 a 18 hores.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Si l'alumnat estranger no pot aportar algun dels documents detallats, es tindrà en compte la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el/la directora/a o titular del centre, i s'ha de deixar constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.
Els documents originals s'han de retornar quan s'hagin validat les còpies.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb l'article 5.8 d'aquesta Resolució, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

1 Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

2 Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s'al·leguen
a) Renda anual de la unitat familiar:
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
b) Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la tarjeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
c) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen:
S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. Si d'acord amb el previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic, amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans:
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
e) Condició legal de família nombrosa:
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
f) Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar
• Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:
Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
(D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).
• Proximitat del domicili de l'alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament d'Acció Social i Ciutadania), o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat:
Quan el domicili familiar estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
• Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.
• Renda anual de la unitat familiar:
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
• Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans:
Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare,
tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris d'admissió d'alumnat
• Pel fet de formar part de família nombrosa, 15 punts.
• Pel fet que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


LLARS D'INFANTS MUNICIPALS

Presentació de les sol·licituds
Del 4 al 15 de maig
Lloc: CIP (Centre d'Interpretació del Patrimoni).
Horari:
- Matins: Dimarts i Dimecres de 9:00 a 12:30h.
- Tardes: Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 19:30h.

Publicació de les llistes amb el barem 22 de maig
Lloc: Llar d'Infants La Rodeta del Molí, Llar d'Infants La Verema i Regidoria d'Educació.

Reclamacions a les llistes del barem 25, 26 i 27 de maig.
Lloc: Llar d'infants La Verema.

Sorteig públic 27 de maig a les 12:30h.
Lloc: a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Publicació de les llistes d'alumnat admès 2 de Juny
Lloc: Llar d'Infants La Rodeta del Molí, Llar d'Infants La Verema, Regidoria d'Educació

Període de matriculació Primera quinzena de juny (cal concertar cita).
Lloc: Llars d'Infants corresponents.

Adreces:
CIP: Molí d'en Rata, 1.
Llar d'Infants La Rodeta del Molí: Molí d'en Rata, 11 / Magallanes, 33.
Llar d'Infants La Verema: Barberà del Vallès, 10.
Sala de Plens: c. Balmes, 2
Regidoria d'Educació: c. Isabel la Catòlica, 2

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació que s'ha de presentar en tots els casos:
1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

Documentació que s'ha de presentar en casos especials que s'al·leguin

Sobre criteris generals:

Renda anual de la unitat familiar (10 punts)
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna (30 punts) o, si s'escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant (20 punts).
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre d'entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en cas de persones estrangeres. Al matricular l'infant caldrà presentar DNI actualitzat.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts).
S'entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre quan aquests hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare, mare o tutors legals hi treballen quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceixen en el centre una activitat continuada emparada amb un contracte laboral o administratiu. El centre ho comprovarà directament, per tant no cal presentar cap document.

Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans (10 punts).
Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament d'Acció social i Ciutadania de la persona que al·legui aquesta condició. També s'admetran els certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s' haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la seguretat social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa; i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Sobre criteris complementaris:
Condició legal de família nombrosa (15 punts)
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts).
Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna està diagnosticat o diagnosticada d'una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s''especifiqui de quina malaltia es tracta.
Important: No es baremaran aquelles situacions que no s'hagin acreditat dins el termini establert.