Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de parades amb motiu del "Mercat de Nadal d'Artesania, Art i Restauració "

Aquest tràmit permet sol·licitar autorització temporal d'espai de domini públic per a la instal·lació de parades per a la venda, no sedentària, de productes d'artesania, artístics i de restauració per donar a conèixer els professionals de Ripollet d'aquests sectors.

Unitat gestora Empresa i Comerç

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Estan facultats per participar en aquesta convocatòria i podran sol·licitar autorització d’una parada al Mercat de Nadal d’artesania, art i restauració per exercir la venda:

 • les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica legalment constituïda d’artesania, artística o restauració a Ripollet.
 • les entitats sense ànim de lucre representatives del sector del comerç, de l’artesania, dels artistes i de serveis que estiguin degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipals de Ripollet

Quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’haurà de presentar dins del període de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.

Quin cost té?

Gratuït

On es demana?

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones següents tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública:

- Les persones jurídiques.

- Les entitats sense personalitat jurídica.

- Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.

- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre General de l’Ajuntament de Ripollet mitjançant cita prèvia http://citaprevia.ripollet.cat, per la mateixa via telemàtica, o bé pels punts establerts a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

Com es realitza el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

 • us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
 • empleneu les dades que us demani el formulari web
 • adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
 • comproveu la informació i presenteu-la.

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

 • Sol·licitud de participació al Mercat de Nadal d’artesania, art i restauració (Annex 1) Model VP_ins_005_V01
 • Declaració responsable de fires i mercats a la via pública (Annex 2)
 • Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut d’estar al corrent de pagament
 • Alta d’Hisenda (Model 036, 037 ó DUE) i darrer rebut quota afiliació a la seguretat social.
 • En el cas de persones jurídiques: escriptura de constitució de la societat i poders notarials del representant de la societat.

La manca de presentació de la documentació obligatòria comportarà quedar exclòs del procés de selecció, de conformitat amb l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució del tràmit

El termini de resolució aproximat del tràmit es de 10 dies hàbils des de l'endema de la data de finalització de presentació d'instàncies. 

Silenci administratiu

Negatiu

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:

- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:

 • si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
 • si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.