Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Autorització alta de gual

Aquest tràmit permet sol·licitar, a precari i revocable per motius d’interès públic, l'atorgament de l'autorització d'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, habitatges, recintes o solars. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona jurídica o física major d'edat,  en condició de PROPIETARI  o persona representant.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any
 
Quin cost té? / Mitjans de pagament
El cost ve derivat de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 10.-taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
S’haurà de contemplar també el cost relatiu a les exaccions municipals derivades de les obres per construcció de gual (taxa O.F. núm. 21 i impost O.F. núm.5)
I en últim lloc el cost derivat de l’obtenció de la placa física d’autorització de gual regulada a l’Ordenança Fiscal núm. 20.

 On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

                  OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA  
                  C/Balmes núm.4
                  08291-RIPOLLET
                  HORARI d’atenció ciutadana:
                  De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.
                  Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.
 
  • Als registres electrònics generals de:
           a) L'Administració General de l'Estat.
           b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
           c) Les entitats que integren l'Administració local.
           d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) empleneu les dades que us demani el formulari web
3) adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

1) Instància (model núm: VP_ins_001_V01).

2) Si és tracta d'un local o immoble que per l’activitat que s’hi vol desenvolupar no és necessari l’efectuar cap tramitació que n’habiliti l’ús d’acord amb la normativa sectorial aplicable, s’haurà d’indicar quin ús es pretén efectuar, s’ha de justificar la necessitat de la plaça i s’haurà d’aportar plànol o croquis orientatiu on s’observi la seva ubicació i mides mínimes de 20m².

3) En cas que la propietat sigui una empresa,  NIF de la societat, escriptures i/o poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, còpia del DNI del representant i de l'apoderat.

4) Justificant de pagament de la taxa segons les Ordenances Fiscals vigents.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

El període màxim per resoldre la sol·licitud és de 2 mesos d’acord amb l’art. 56 RPEL.

Recursos que es poden interposar

Contra la resolució es poden interposar els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, que es posarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
• si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta;
• si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via administrativa, pot interposar recús de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

A continuació es relacionen, a títol informatiu, les tipologies de situacions on està habilitada la petició de gual i la casuística de tramitacions que han d’haver estat efectuades davant d’aquesta Corporació, de les que no caldrà aportar documentació complementària en referència a l’alta de gual

1. Si és tracta d'una empresa o es desenvolupa una activitat econòmica industrial o comercial en un immoble, s’ha d’haver efectuat el tràmit adequat en referència a l’activitat que es pretén desenvolupar d’acord amb el que la normativa sectorial aplicable determini, on s’ha de justificar la necessitat de la plaça, així com la seva ubicació i mides mínimes de 20m².

2. En cas d'edificis d’habitatges, ja siguin existents o de nova construcció,  s’haurà hagut d’efectuar el tràmit adequat en referència a l’activitat d’aparcament que es pretén desenvolupar d’acord amb el que la normativa sectorial aplicable determini, on s’ha de justificar la necessitat de la plaça, així com la seva ubicació i mides mínimes de 20m². En els edifici de nova construcció s’ha d’haver efectuat també la tramitació corresponent en referència a la primera ocupació.

3. En el cas d’edificacions de nova construcció d’un ús diferent al d’habitatge, s’haurà hagut d’efectuar el tràmit adequat en referència a l’activitat d’aparcament que es pretén desenvolupar d’acord amb el que la normativa sectorial aplicable determini, on s’ha de justificar la necessitat de la plaça, així com la seva ubicació i mides mínimes de 20m². En els edifici de nova construcció s’ha d’haver efectuat també la tramitació corresponent en referència a la primera ocupació.

4. En cas de gual per accés a obres, haver obtingut  llicència d’obres menors o majors segons correspongui.

Normativa específica

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals  (arts 53 a 60).
- Ordenança de Policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de setembre de 1989. 
- Ordenances fiscals vigents.