Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació inscripció de naixement de fill

Informació sobre la documentació i passos per a la inscripció en el Registre Civil del naixement d'un fill.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El pare, mare o tutor del menor.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Quin cost té?/Mitjans de pagament

És gratuït.

On es demana?

Presencialment:
        JUTJAT DE PAU DE RIPOLLET
        Carrer Federico García Lorca, 15
        08291 Ripollet, Barcelona
        Horario al público: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h.

  

        OFICINA REGISTRE CIVIL (Reg.Civil)
        Carrer Passeig d'Horta,19
        08290,Cerdanyola del Vallès
        Telèfon:935516730
        Horario al público: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h.

Documentació

1) Instància genèrica.
2) Document acreditatiu d'identitat.
3) Llibre de família o certificat acreditatiu del matrimoni.
4) Certificat de naixement signat pel metge o llevadora.
5) Bitllet d'estadística (aquest i l'anterior imprès es faciliten a la clínica o a l'hospital on ha nascut el nen).
6) Si no compareixen el pare o la mare serà necessària autorització signada i fotocòpia dels documents acreditatius d'identitat dels dos.
 

Pare i mare solters:

  • Compareixença d'ambdós amb l'original del document acreditatiu d'identitat d'ambdós (no l'ha de reconèixer només la mare, sinó també el pare).

Mare vídua, casada-separada o divorciada:

  • Acreditació que fa més de 300 dies que és vídua o que està separada del seu marit, mitjançant l'original d'algun dels següents documents:
  • Certificat de la sentència de separació o de divorci amb constància de fermesa, és a dir, que no estigui recorreguda.
  • Còpia autèntica de la sentència de separació o de divorci amb constància de fermesa, és a dir, que no estigui recorreguda i amb el segell estampat del jutjat que ho ha dictat.
  • Certificat literal de matrimoni, que inclogui la inscripció de la separació o divorci.
  • Si no es disposa dels anteriors documents, testimoniatge de la providència d'admissió a tràmit de la separació, facilitat pel jutjat.

És convenient que aportin, a més dels originals, fotocòpies. Si no es tenen aquests documents, s'ha de posar en contacte amb el Registre Civil i exposar el cas concret. Si es vol fer la inscripció en un Registre Civil diferent del que ha nascut el nadó, només es pot fer en el de residència dels pares i ha de dur la següent documentació:

  • Certificat de residència dels pares.
  • Certificat del centre hospitalari conforme no han promogut des d'allí la inscripció en el Registre Civil del lloc de naixement.
  • Compareixença dels dos pares o d'un d'ells amb l'autorització signada de l'altre.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Resolució immediata

Normativa específica

- Reial decret 2612/1996, de 20 de Desembre pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel reial decret 1690/1986, de 11 de juliol.

- Resolució de 1 d'abril de 1997 (Derogat apartat III "Revisió anual del Padró municipal" i Disposició Transitòria 3ª, per la Resolució de 16 de desembre de 2003) de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

- Resolució de 4 de juliol de 1997 (Derogat apartat 8 "Revisió anual del Padró" per la Resolució de 16 de desembre de 2003) de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró municipal .

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Llei Orgànica 3/18 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.